Pressmeddelande

MilDef medverkar på AUSA 2022, den största armé och försvarsmässan i USA

Den 10-12 oktober ställer MilDef ut på mässan AUSA, Association of the U.S. Army's Annual Meeting and Exposition i Washington DC. MilDef visar upp hela sin bredd av hårdvara, mjukvara och tjänster inom Taktisk IT. För första gången på AUSA presenteras OneCIS, MilDefs banbrytande mjukvara för ultrasnabb distribution av taktiska förmågor.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer

Ledande befattningshavare säljer aktier i syfte att finansiera förvärv av aktier genom optioner

Fyra ledande befattningshavare säljer sammanlagt 990 000 aktier i MilDef Group. Försäljningen sker för att finansiera samma personers förvärv av större aktieposter i bolaget med stöd av sedan tidigare utställda köpoptioner.

Läs mer

MilDef slutför framgångsrikt förvärvet av Handheld Group och beslutar om apportemission

Det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av Handheld Group AB har idag slutförts inom det planerade tidsfönstret. Nu tar arbetet vid att på bästa sätt realisera de positiva synergier som identifierats.

Läs mer

Två ledande befattningshavare i MilDef ökar sina innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2017 har MilDefs CSO Fredrik Jacobsson och CTO Fredrik Persson idag ökat sitt innehav med vardera 881 600 aktier.

Läs mer

MilDef genomför en riktad nyemission av 2 343 750 aktier och tillförs 150 MSEK

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 2 343 750 aktier till en teckningskurs om 64 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB” eller ”Sole Global Coordinator”).

Läs mer

MilDef avser att genomföra en riktad nyemission

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB” eller ”Sole Global Coordinator”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 150 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att möjliggöra fortsatt expansion genom strategiska förvärv.

Läs mer

Inbjudan till investerarpresentation gällande MilDefs förvärv av Handheld Group

MilDef, har idag den 12 september kommunicerat förvärvet av Handheld Group AB, ett internationellt bolag specialiserade inom produktsegmentet ruggade datorer. Med anledning av detta bjuder MilDef in till en investerarpresentation.

Läs mer

MilDef förvärvar Handheld Group och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt

MilDef har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget Handheld Group AB (”Handheld”), specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer och med en internationell kundkrets. Förvärvet ökar tempot i MilDefs strategi för lönsam tillväxt, adderar ett kompletterande produktsegment, breddar kundbasen samt stärker MilDefs internationella fotavtryck, inklusive ökad marknadsnärvaro på prioriterade marknader, såsom USA och Tyskland.…

Läs mer

MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.

Läs mer

MilDef tecknar 20-årigt ramavtal med en Nato-nation värt 2,8 miljarder kronor

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, har tecknat ett 20-årigt strategiskt ramavtal med försvarsmakten i ett europeiskt Nato-land, för att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet. Ramavtalet är det i särklass största hittills för MilDef, uppskattat till SEK 2,8 miljarder över 20 år.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Finansiell utveckling Q2 2022 · Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). · Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). · Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). · Orderingången ökade med…

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q2 kvartalsrapport 2022, den 28 juli

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det andra kvartalet 2022, den 28 juli kl. 08:00.

Läs mer

MilDefs VD ökar sitt innehav i bolaget

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2015 har MilDefs VD Björn Karlsson idag ökat sitt innehav med 549 000 aktier.

Läs mer

MilDef vinner order värd 82 MSEK i Norge

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, kommer att leverera teknologi till ett norskt försvarsfordonsprogram med leveranser under 2022-2023. Detta är en uppföljningsorder på ett befintligt program och en "mid-life upgrade" av pansarfordon i M113-serien. Kunden är statliga Forsvarsmateriell i Norge.

Läs mer

MilDef vinner ny order för uppgradering av stridsbåtar

MilDef Integration Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB, en global leverantör av taktisk IT, har mottagit två beställningar om totalt 15 MSEK för uppgradering av navigationssystem i svenska amfibiekårens stridsbåt 90. Beställningarna är följdaffärer på tidigare utförda integrationsarbeten. Planerad leverans sker under 2022 och 2023. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Läs mer

MilDef vinner kontrakt i USA värt drygt 50 MSEK

Ordern från en global amerikansk försvarskoncern är den hittills enskilt största affären i USA gällande taktisk IT. Ordervärdet uppgår till drygt 50 MSEK och leveranser sker under andra halvan av 2022.

Läs mer

MilDef vinner order om teknikleverans till Försvarets materielverk

MilDef har vunnit ett nytt kontrakt gällande taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av leveransen är 17 MSEK, varav cirka 8 MSEK levereras under 2022.

Läs mer

Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Läs mer

MilDef tecknar sjuårigt ramavtal med FMV och Försvarsmakten

När MilDef nu tecknar ytterligare ett avtal med Försvarets materielverk och Försvarsmakten är det bolagets mest heltäckande ramavtal hittills. Avtalet gäller hela MilDefs bredd av produkter inom såväl hård- som mjukvara samt tjänster. Förväntat värde på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 MSEK över kontraktsperioden.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2022

STARKT FÖRSTA KVARTAL, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARKNADSUTSIKTER

Läs mer

MilDefs årsredovisning för 2021 är publicerad

MilDefs årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs Q1 kvartalsrapport 2022, den 28 april

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar kvartalsrapport för det första kvartalet 2022, den 28 april kl. 08:00.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

Läs mer

MilDef vinner systemintegrationskontrakt med Försvarets materielverk, värt 25 MSEK

MilDef har vunnit ett nytt, stort uppdrag inom ramen för befintligt avtal gällande integration av taktisk IT till svenska Försvarsmakten. Värdet av system-integrationen är 25 MSEK, varav 15 MSEK levereras under 2022 och återstoden 2023.

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Utmanande fjärde kvartal, fortsatt positiva marknadsutsikter

Läs mer

Inbjudan till presentation om MilDefs bokslutskommuniké och rapport för Q4 2021, den 10 februari

MilDef, Nordens ledande leverantör av taktisk IT-, mjukvarulösningar och tjänster, publicerar bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2021, den 10 februari kl. 08:00.

Läs mer

MilDef startar dotterbolag i Finland för accelererad expansion

För att ytterligare förstärka MilDefs position på den nordiska marknaden etableras nu MilDef Oy, MilDefs första bolagsetablering i Finland. Dotterbolaget kommer att ledas av Eero Valkola, en meriterad överste och tidigare chef för lednings- och sambandssystem inom finska Försvarsmakten, där han var ansvarig för utveckling, utbildning och beredskap av arméns C4-system samt cyberförsvar.

Läs mer

MilDef vinner ordrar från BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds, en världsledande utvecklare och leverantör av bandgående fordon för försvar och räddningstjänster, har gett MilDef förtroendet att leverera kommunikationsutrustning till ett sammanlagt ordervärde av 18 MSEK. Leveranserna sker med start 2022.

Läs mer

MilDef lanserar ny affärsenhet och konsoliderar nyligen förvärvade Defcon Solutions med MilDef Sweden

I syfte att förstärka MilDef Sweden och det under 2021 förvärvade integrationsbolaget Defcon Solutions i en fokuserad enhet lanseras nu affärsenheten MilDef Business Unit Sweden. Därmed samordnas alla affärer mot såväl myndighets- som företagskunder på den svenska marknaden och synergier maximeras mellan produkter, tjänster och digitalisering.

Läs mer

MilDef vinner kontrakt med Saab värt 21,5 MSEK

MilDef har vunnit en affär med nyutveckling av en avancerad dator och serieleverans av denna till Saab. Utveckling och leverans sker under 2022 och 2023. Totalt ordervärde är 21,5 MSEK.

Läs mer

MilDef vinner affär i Storbritannien med ny produkt

MilDef har vunnit sin första volymaffär med en produkt för fjärrstyrning av obemannade farkoster och sensorsystem. Ordern omfattar 100 taktiska tablets och motsvarande antal så kallade robot controllers. Slutkunden är specialistanvändare inom försvarssektorn i Storbritannien. Ordervärde är cirka 7 MSEK. 

Läs mer

MilDef vinner systemintegrationskontrakt värt 20 MSEK

MilDef Group har genom sitt dotterbolag Defcon Solutions vunnit en systemintegrationsaffär till den svenska Försvarsmakten. Ordern gäller mobila installationer av kommunikationsutrustning och leverans är planerad till 2022.   

Läs mer

MilDef vinner affär i Estland värd 10,7 MSEK

MilDef Group har vunnit en affär i Estland genom sitt dotterbolag MilDef International. Slutkunden är EDF, Estlands försvarsmakt. Leveranser av affären på 10,7 MSEK är planerade under 2022 och 2023.   

Läs mer

Valberedning inför årsstämman 2022

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts: · Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande · Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden · Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i Bolaget · Jan Andersson, styrelseordförande i Bolaget Information om valberedningens arbete finns på MilDefs webbplats www.mildef.com. Aktieägare som önskar lämna…

Läs mer

MilDef vinner affär i Sverige värd 22,8 MSEK

MilDef Group AB har genom dotterbolaget MilDef International AB vunnit en affär med Exensor Technology AB, ett svenskt bolag som producerar avancerade sensorsystem. Affären består av taktisk IT och inkluderar specialanpassade bärbara och handhållna enheter.   

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Stark omsättningsökning drivet av både organisk tillväxt och förvärv

Läs mer

Inbjudan till presentation av MilDefs delårsrapport för tredje kvartalet, den 27 oktober

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 27 oktober, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

MilDef vinner affär i Sverige värd 23,5 MSEK

MilDef Group AB har genom dotterbolaget Defcon Solutions AB vunnit en integrationsaffär i Sverige. Med leverans av kompletta utbildningssystem till FMV och Försvarsmakten under 2022 fortsätter MilDef att bidra till digitalisering och modernisering.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Gårdagens delårsrapport är bifogad detta pressmeddelande samt finns på MilDefs hemsida (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/MilDef_Q2_2021.pdf). Den digitala presskonferensen där rapporten kommenteras finns tillgänglig som video på hemsidan samt via denna länk (https://youtu.be/9LIj8jOuzZ0). Underlaget som presskonferensen baseras på finns tillgängligt på hemsidan samt via denna länk (https://investors.mildef.com/wp-content/uploads/2021/08/Interim-report-Q2-2021_LOW.pdf). ”Vi tackar alla som följer MilDef och som har visat intresse för rapporten. Det är…

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Höjdpunkter Q2 2021 · Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5). · Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8). · Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0). · Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32). · Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent…

Läs mer

Inbjudan till presentation av delårsrapport för perioden januari – juni 2021

MilDef bjuder in investerare, analytiker och media till en digital presentation och frågestund onsdagen den 4 augusti, klockan 11:00 CEST, där VD Björn Karlsson och EVP/CFO Daniel Ljunggren presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Läs mer

Komplettering av tidigare pressmeddelande om förvärv av Defcon Solutions AB

I det pressmeddelande MilDef distribuerade 16:00 CEST igår, den 20 juli 2021, ”MilDef förvärvar Defcon Solutions AB”, saknades angivelse avseende förvärvets köpeskilling. Korrekt information följer nedan. Den initiala köpeskillingen omfattar 160 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Under perioden 2021-2023 kan upp till 40 MSEK i tilläggsköpeskilling adderas, baserat på överenskomna finansiella mål. Defcon förväntas…

Läs mer

MilDef förvärvar Defcon Solutions AB

MilDef Group AB (”MilDef”) tar ytterligare steg på sin tillväxtresa genom att förvärva Defcon Solutions AB (“Defcon”). Genom förvärvet växer MilDef sin närvaro på den svenska marknaden och breddar sitt tjänsteutbud.  

Läs mer

MilDef får order värd 29,7 MNOK till norskt digitaliseringsprojekt

MilDef Group AB (”MilDef”) har via sitt norska dotterbolag fått en order värd 29,7 MNOK för specialanpassad taktisk IT. Produkterna ingår i ett norskt fordonsprogram där de första leveranserna sker under 2021.

Läs mer

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB (publ)

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) meddelar därom att det idag,…

Läs mer

MilDef Group vinner order på 50,1 MSEK i Sverige

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 50,1 MSEK avseende specialiserade nätverksswitchar till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under 2022. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga.

Läs mer

MilDef Group vinner order på 23,6 MSEK i Sverige

MilDef Sweden AB, dotterbolag till MilDef Group AB (“MilDef”), en global leverantör av taktisk IT, har mottagit en order på 23,6 MSEK avseende specialiserade datorer till ett integrationsprojekt. Ordern är en del av ett större system och planerad leverans sker under december 2021. Ytterligare beställningar inom samma projekt är troliga. Ordern kommer att förse Försvarsmakten i…

Läs mer

MilDef avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer