Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2021/2025

Vid extra bolagsstämma den 29 april 2021 beslutades att anta ett incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2021/2025”) för koncernens anställda genom emission av teckningsoptioner med efterföljande rätt till teckning av nya aktier i MilDef. Av skattemässiga skäl omfattar incitamentsprogrammet enbart anställda som är skattskyldiga i Sverige.

Syftet med incitamentsprogrammet är att ett personligt ägarengagemang i MilDef förväntas leda till ökad motivation och samhörighetskänsla samt till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultatutveckling. Incitamentsprogrammet förväntas även bidra till att behålla kompetenta medarbetare samt underlätta rekryteringar.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 144 500 SEK genom att 578 000 aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,3 procent. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Syftet med omräkningsvillkoren är att bibehålla optionernas relativa ekonomiska värde, till exempel vid en fondemission eller aktiesplit.

Rätten att förvärva teckningsoptioner utgår ifrån följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) koncernchef samt medlem av koncernledningen högst 20 000 optioner per deltagare; (ii) övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner högst 10 000 optioner per deltagare samt (iii) övriga anställda: högst 2 000 optioner per deltagare.

Teckningsoptionerna har överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av den vedertagna värderingsmodellen Black & Scholes. Beräkningen är utförd av ett oberoende värderingsinstitut.

Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i MilDef till en teckningskurs motsvarande 133 procent av priset per aktie i den nyemission som planeras genomföras i anslutning till upptagandet till handel av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. 

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 augusti 2025.

Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning avslutas eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna. Återköp ska kunna ske till optionens marknadspris vid tidpunkten för utnyttjande av förköpsrätten.

Bolaget har inga andra kostnader för Incitamentsprogram 2021/2025 än administrativa kostnader avseende rådgivning i samband med administrationen av incitamentsprogrammet.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget utöver de teckningsoptioner som beskrivs ovan.