Bolagsordning

För MilDef Group AB org.nr. 556893-5414

Denna bolagsordning antogs vid ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022.

§ 1         Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är MilDef Group AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

§ 2         Styrelsens säte
Styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3         Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotterbolag med verksamhet inom företrädesvis teknologi samt tekniksektorerna totalförsvar och säkerhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget tillhandahålla koncerngemensamma tjänster såsom tjänster inom management, juridik, HR och finans i syfte att underlätta den operativa verksamheten för dotterbolagen.

§ 4         Bolagets aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 162 500 kronor och högst 24 650 000 kronor.

§ 5         Antal aktier i bolaget
Antalet aktier ska vara lägst 24 650 000 och högst 98 600 000.

§ 6         Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelse väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7         Bolagets revisorer
För revision av bolaget ska på bolagsstämma utses lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det efterföljande räkenskapsåret.

§ 8         Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9         Ärenden vid årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 10. Fastställande av arvode åt revisor eller revisorer.
 11. Val av styrelse.
 12. Val av revisor eller revisorer.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10                  Deltagande vid bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än den femte vardagen före stämman.

§ 11                  Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

§ 12                  Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna rösta per post (eller via jämförbart digitalt system) före bolagsstämman. Sådan information ska styrelsen lämna i samband med kallelsen till bolagsstämman. Kallelsen ska då tydligt beskriva förfarandet samt tillvägagångssättet.

§ 13                  Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14                  Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

___________________