Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

MilDefs hållbarhetsarbete ska bedrivas ur flera perspektiv, med hänsyn till miljö-, sociala och affärsmässiga aspekter, även benämnt ESG. MilDef strävar efter att upprätthålla god ESG-balans. Detta bedöms vara avgörande för att möta nutidens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. MilDef strävar efter att verka i överensstämmelse med obligatoriska krav, såsom gällande lagar och föreskrifter, tillämpliga organisations- och branschstandarder, avtalskrav samt eventuella uppförandekoder. MilDef strävar efter att ha en hållbar strategi för att säkerställa ansvarsfulla investeringar.

ESG-ranking
För att kunna driva vår ESG-prestanda framåt och veta var vi ska fokusera våra ansträngningar, bad vi Sustainalytics, ett Morningstarföretag, att tillhandahålla en ESG utvärderingsrapport (Risk Rating).

Om Sustainalytics: ”Sustainalytics utvärderar ett företags exponering mot branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur väl ett företag hanterar dessa risker. Detta flerdimensionella sätt att mäta ESG-risker kombinerar begreppen hantering och exponering för att komma fram till en absolut bedömning av ESG-risken”

UN Global Compact (UNGC)
UNGC initierades av FN för att uppmuntra företag att anpassa sina strategier och sin verksamhet till tio universella principer som bygger på FN:s konventioner på områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption.

MilDef anslöt sig som signatory till UN Global Compact 2021.
CEO Letter of Committment
MilDef UNGC Profile

Miljömässig hållbarhet

Den övergripande ambitionen inom miljöansvaret är att skydda miljön genom att aktivt minska MilDefs och kundernas miljöpåverkan samt minska resursutnyttjandet – på både aktiviteter som bedrivs i egen regi och av MilDefs leverantörer. MilDef har åtagit sig att skydda miljön, förhindra förorening och uppfylla legala och andra krav. MilDefs verksamhet kan påverka miljön och bolaget har implementerat en lösning inbyggd i ledningssystemet för att visualisera och hantera miljöaspekter. Varje aspekt utvärderas enligt en modell som tar hänsyn till miljöbelastningen. De aspekter som rankas högst benämns som betydande aspekter. Alla betydande aspekter analyseras för att fastställa en åtgärd för att eliminera eller minska påverkan. Beroende på hur allvarlig aspekten är sätts fokusområden och mål upp. Aspektlistan och dess effekter granskas löpande vid större förändringar samt på årsbasis, både på bolagsnivå och på koncernnivå.

Ansvarstagande produktion

MilDef producerar och säljer elektroniska produkter och hållbarhet ur ett miljöperspektiv beaktas under hela produkternas livscykel. Lång livstid eftersträvas och produkter kan enkelt tas isär efter sista förbrukningsdag för återbruk eller återvinning. För att minska påverkan från produkttransport strävar MilDef efter högt utnyttjande av transporter med koordinerade leveransdagar och utrymmesreducering genom kompakt förpackning. MilDef har strikta rutiner för hantering av kemikalier och strävar efter att endast använda miljövänliga alternativ. I de fall det inte är möjligt används endast kemikalier som klassats som en låg risk för miljön. MilDef strävar efter att stödja och upprätthålla arbetet mot miljömässig hållbarhet genom ansvarsfull produktion. Genom ”El-kretsen” återvinner MilDef varje år sina elektronikprodukter för att följa svensk lagstiftning (SFS 2022:1276, Producentansvar för elektrisk utrustning).
Även MilDefs leverantörskedja utvärderas och följs upp regelbundet för att försäkra att bolagets höga miljökrav även följs av leverantörer. MilDef har utvecklat en uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct, i vilken MilDefs affärsmässiga, sociala och miljömässiga krav redovisas och som MilDefs leverantörer förväntas följa.

Social hållbarhet

MilDef är engagerat i en ständig utveckling av arbetsmiljö och social hållbarhet samt främjar en positiv arbetsmiljökultur. Den övergripande ambitionen är att verka för ett bättre samhälle genom att vara en ansvarsfull och respektfull arbetsgivare samt bidra till förbättrade sociala framsteg inom de geografier vi är verksamma på, enligt vår uppförandekod. Via stiftelsen MilDef Charity Foundation, som grundades 2014 med syftet att ge ekonomiskt stöd till utmanade och utsatta grupper, doneras årligen betydande summor till välgörenhet. MilDef Charity Foundation strävar efter att bidra till en bättre morgondag för utsatta människor. Målet är att donera minst 50 procent av det årliga erhållna bidraget av MilDef Group AB och full transparens råder kring mottagare av donationer, vilket presenteras på MilDefs hemsida. Stiftelsen leds av en styrelse som sammanträder regelbundet för att driva arbetet framåt och besluta om såväl inkomna ansökningar som egna förslag. Under 2021 gjordes donationer till barncancerforskningen och ungdomsidrott med fokus på utsatta ungdomar. I februari 2022 donerades 200 000 kronor till krigets offer i Ukraina, via Röda Korset och UNHCR.

Affärsmässig hållbarhet

Den övergripande ambitionen är att uppnå långsiktig affärshållbarhet genom att sträva efter stabila och lönsamma framsteg över tid och genom att tillämpa god affärssed. MilDef värderar etik och moral högt och på alla nivåer i bolaget ska samtliga anställda behandla varandra med största respekt. Kunder och andra intressenter ska också mötas med största respekt och servicekänsla. Utfästelser och avtal ska hedras. Genom långa relationer med kunder och leverantörer skapas förutsättningar för att sprida MilDefs hållbarhetsarbete.

För att stärka detta tillvägagångssätt har MilDefkoncernen antagit en uppsättning principer inspirerade av UN Global Compact i form av en uppförandekod. Koden (Code of Conduct) gäller för alla bolag i koncernen

Ett ramverk för så kallad KYC (know your customer, eller kontroller för kundkännedom) används för att säkerställa att de som MilDef väljer att göra affärer med möter de krav som finns från både regulatoriska och etiska perspektiv. Med ett restriktivt förhållningssätt gällande export av teknologiska produkter till länder utanför MilDefs prioriterade marknader upprätthålls en affärsmässig hållbarhet som sträcker sig in i andra viktiga områden för samhället. MilDef väljer att avböja affärer med nationer där EU eller FN har infört sanktioner, även om dessa sanktioner inte medför regulatoriska begränsningar för export.


Policyportfölj

För att säkerställa att MilDef följer gällande lagar och att MilDefs värderingar och arbetssätt är giltiga i hela organisationen har MilDef utvecklat en uppsättning policyer.

Koncernpolicyportföljen ska omfatta, men inte begränsas till, följande nyckelområden:

Certifieringar och regulatorisk efterlevnad

ISO 9001:2015 Kvalitet, certifierade sedan 2002

ISO 14001:2015 Miljö, certifierade sedan 2009

ISO 45001:2018 Arbetsmiljö, certifierade sedan 2021

EU 2021/821 regelverk för produkter med dubbla användningsområden (delmängd av produkterna)

Alla våra produkter kan returneras till vårt huvudkontor i Sverige när de är slutförbrukade.


Företagskultur och värderingar

Vi väljer att vara selektiva när det gäller vilka länder vi gör affärer med.

– Företag och myndigheter inom EU.

– Företag och myndigheter i utvalda NATO-länder.

– Inga affärer med länder där det finns sanktioner från EU eller FN.

En företagskultur baserad på förtroende, professionalism och integritet.

– Vi utbildar våra medarbetare från första anställningsdag vad gäller “ethical business”.