Finansiella mål

MilDef Group har följande finansiella mål:

Område Mål Beskrivning
Tillväxt Minst 25% tillväxt per år MilDefs mål är att omsättningen skall, över tid, växa med minst 25 procent per år inklusive förvärv.
Lönsamhet Minst 10% EBITDA-marginal MilDefs mål är att rörelsemarginalen (EBITDA) skall, över tid, uppgå till minst 10 procent.
Kapitalstruktur Nettoskulden skall ej överstiga 2,5 ggr EBITDA MilDef har som målsättning att den räntebärande nettoskulden inte skall överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet (EBITDA), annat än tillfälligt.
Utdelningspolicy Dela ut 20–40% av nettovinsten MilDef har som målsättning att årligen dela ut 20–40 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn skall dock tas till behoven för MilDefs långsiktiga utveckling, kapitalstruktur och rådande marknadsförhållanden.