Varför investera i MilDef?

Det korta svaret på frågan är. För att MilDef har aldrig tidigare varit lika relevanta!

MilDef har sedan 1997 vuxit under lönsamhet inom sin globala nisch för taktisk IT.

De senaste sex åren (2018-2023) har omsättningstillväxten varit 36%, vilket överträffar Bolagets finansiella måltal på 25% tillväxt.   

Lönsamhetsmålet är minst 10% EBITDA där genomsnittet 2018-2023 var 11,7%.

Bolagets portfölj består av hårdvara, tjänster och mjukvara. Historiskt har en stor majoritet av intäktsströmmarna baserats på hårdvara, vilket bedöms balanseras i framtiden med målsättningen att de tre segmenten ska nå ungefär likvärdiga storlekar.

Taktisk IT är teknologiskt utmanande och den höga graden av specialisering och anpassning skapar naturliga inträdeshinder för konkurrenter, vilket hjälper till att säkra tillgången till en global marknad under stark tillväxt. 

En attraktiv marknad med starka tillväxtfaktorer

 • MilDef adresserar utvalda marknader med hög potential och prognostiserad tillväxt. Norden, utvalda länder inom EU, utvalda länder inom NATO, samt några ytterligare länder är prioriterade.
 • Tillväxten drivs av digitalisering i krävande miljöer, globalt växande försvarsbudgetar, tekniska innovationer och modernisering.
 • Höga tekniska krav försvårar marknadstillträde för nya aktörer och långvariga kundrelationer är avgörande för framgång på marknaden.
Ledande

Ett ledande bolag i Norden inom den globala nischen för ruggad elektronik

 • Det finns endast ett fåtal renodlade konkurrenter till MilDef. På en växande marknad skapas istället goda förutsättningar för att Bolagets potentiella konkurrenter, större globala försvarsföretag, i ökande grad blir strategiskt viktiga kunder. Fundamentalt för detta förhållande är att under strukturell marknadstillväxt fokuserar de flesta företag på sin kärnverksamhet.
 • MilDef är en av de ledande leverantörerna av robust försvarselektronikutrustning (taktisk IT) i Norden.
 • De nordiska länderna är huvudmarknader och Bolagets närvaro i USA, Storbritannien skapar stark tillväxt och fortsatt potential för expansion.
 • Bolaget har fleråriga ramavtal på plats i Norden, USA och Storbritannien. 
 • Kundbasen består av drygt 200 kunder som inkluderar både myndigheter och ett stort antal så kallade blue-chip-företag i fler än 30 länder. Flertalet kundrelationer sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden.
Export

En ledande portfölj för taktisk IT

 • MilDef har en stark produktportfölj inom de tre huvudsakliga segmenten ruggade nätverkssystem, ruggade skärmar och ruggade datorer.
 • Produkterna är konstruerade för att klara de svåraste miljöerna och uppfylla strikta militära krav.
 • Tillväxten inom tjänster och mjukvara sker både organiskt och via förvärv. Bolaget investerar i FoU för att ständigt stärka kunderbjudandet.
 • Med nyetablerade produktionsanläggningar i Sverige (2020) och Wales (2022) har Bolaget tredubblat produktionskapaciteten.
Organisation

En effektiv organisation med hög ingenjörskompetens och stark branschkompetens

 • MilDef har en stark och värdedriven företagskultur där anställda motiveras med samhällsviktiga uppgifter, teknologiska utmaningar, inspirerande arbetsmiljöer, interna karriärvägar och utbildningar.
 • Bolaget har tydligt definierade KPI:er på plats för att följa både företagets och de anställdas resultat, samt för att kontinuerligt arbeta med ett strukturerat förbättringsarbete.
 • Ett starkt advisory board som leds av Generalmajor (ret) Berndt Grundevik, tidigare arméchef i Försvarsmakten, kopplar samman Bolagets verksamhet med slutkunden, på såväl strategisk som operativ nivå.
 • Flertalet anställda har mångårig erfarenhet av branschen, av ledarskap samt internationell affärsutveckling. 
Finans

En solid finansiell position samt strategier för accelererad tillväxt

 • MilDef har kraftigt expanderat verksamheten sedan grundandet 1997.
 • Under perioden 2018–2023 har Bolaget ökat intäkterna med i genomsnitt 36% per år (CAGR).
 • Den genomsnittliga EBITDA-marginalen för 2018–2023 var 11,7% med justerad EBITDA-marginal på 14,6% 2023.
 • Tillväxtstrategin bygger på tre viktiga strategiska pelare; tillväxt på Bolagets hemmamarknader, expansion via partnernätverk på prioriterade marknader, samt förvärvsdriven tillväxt.
 • Under det senaste decenniet har Bolaget genomfört sex framgångsrika förvärv, vilka har tagit MilDef till nya geografiska marknader och utökat kunderbjudandet. Bolaget arbetar aktivt med förvärvsagendan enligt en strukturerad process.