Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman den 12 maj 2022 och som gäller till dess bolagsstämman beslutar något annat. 

Enligt gällande instruktion ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och tre representanter som är utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Namnet på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

 • antal styrelseledamöter och revisorer,
 • ordförande för stämman,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • styrelsearvode (med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete)
 • val av revisor,
 • arvode för revisor,
 • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen och
 • andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.  

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast sex veckor före årsstämman genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Till ledamöter i MilDef Group AB:s valberedning har utsetts:

 • Johan Ståhl, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande
 • Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
 • Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef
 • Björn Karlsson, styrelseordförande i MilDef

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta genom e-post till valberedning@mildef.com eller brev till

MilDef Group AB
Att: Valberedningen, Box 22079,
S-250 22 Helsingborg.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2024 bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.

MilDefs årsstämma kommer att hållas i Helsingborg den 23 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta Johan Ståhl, ordförande valberedningen, Telefon: +46 (0)70 876 88 42, e-post valberedning@mildef.com