Valberedning

Vid årsstämman som hölls den 30 mars 2021 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång året innan årsstämman infaller kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på MilDefs hemsida.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att skicka sådana förslag till valberedning@mildef.com senast sex veckor innan årsstämman.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman 2022 avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedning.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Karin Svalander
General Counsel
042 25 19 59
karin.svalander@mildef.com