Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman den 30 mars 2021 och som gäller till dess bolagsstämman beslutar något annat. 

Enligt gällande instruktion ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och tre representanter som är utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Namnet på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

  • antal styrelseledamöter och revisorer,
  • ordförande för stämman,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • styrelsearvode (med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete)
  • val av revisor,
  • arvode för revisor,
  • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen och
  • andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.  

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast sex veckor före årsstämman genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.

Valberedningen inför årsstämman 2022

Enligt beslut vid MilDefs årsstämma 2021 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022. Nuvarande valberedning består av följande ledamöter:

Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB (publ), valberedningens ordförande

Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden

Marianne Trolle, som representerar sitt eget ägande i MilDef

Jan Andersson, styrelseordförande i MilDef

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2022 bör sådana vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande; +46(0)8 440 37 73, ulf.hedlundh@svolder.se