Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman den 12 maj 2022 och som gäller till dess bolagsstämman beslutar något annat. 

Enligt gällande instruktion ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och tre representanter som är utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Namnet på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

  • antal styrelseledamöter och revisorer,
  • ordförande för stämman,
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
  • styrelsearvode (med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete)
  • val av revisor,
  • arvode för revisor,
  • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen och
  • andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.  

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast sex veckor före årsstämman genom e-post till; valberedning@mildef.com, eller brev till; MilDef Group AB, Att: Valberedningen, Box 22079, S-250 22 Helsingborg.