Årsstämma 2022 i MilDef Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna
Jan Andersson, Charlotte Darth, Berndt Grundevik, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne
Trolle. Jan Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett
sammanlagt belopp om 1 585 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg, båda verksamma vid Mazars
AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt
löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jan Andersson (ordförande) och Lennart Pihl
till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma
tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn till ledamöter i
revisionsutskottet.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,75 kr per aktie
för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 16 maj 2022 och
utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 maj 2022.

Valberedning
Årsstämman beslutade om instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a §
aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.


DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

DokumentPDF för nedladdning
Protokoll MilDef årsstämma 2022Hämta PDF
Kallelse MilDef Group AB årsstämma 2022Hämta PDF
Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i MilDef Group ABHämta PDF
Fullmakt årsstämma 2022Hämta PDF
BolagsstyrningsrapportHämta PDF
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningenHämta PDF
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissionHämta PDF
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareHämta PDF
ErsättningsrapportHämta PDF
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABLHämta PDF
Revisorsyttrande ABL 8 kap. 54 §Hämta PDF