Våra mål

MilDef strävar efter att bidra till en hållbar utveckling och agerar efter de globala hållbarhetsmål som har definierats enligt FN.
MilDefs arbete med att analysera vad samhällsansvar innebär för bolaget grundar sig i en process enligt följande:
Framtagande av värdekedja > Genomförande av intressentanalys > Genomförande av maximeringsanalys > Val av mål från de globala målen.

Bedömningen har gjorts utifrån intresse för prioriterade intressenter, nytta för samhället samt vikt för koncernen i stort.Prioriterade delområden kopplades mot de mål och delmål där bolaget både har en positiv och negativ inverkan.

De mål som MilDef har valt att arbeta med utifrån den genomförda maximeringsanalysen är:

Främja personlig utveckling på jobbet

Erbjuda en miljö där människor kan växa, utvecklas och nå sina personliga mål. Tillsammans skapar vi en stimulerande och utvecklande arbetsplats där vi alla trivs. Något som möjliggör hållbara karriärer.

SDG 4.3.1, Öka deltagande i ledarskapsprogram

Främja jämställdhet och mångfald

Människors lika värde är en självklarhet för oss och en grund för innovation, utveckling och meningsfullhet. Hos oss ska alla ha samma möjligheter att utvecklas och växa som människa.

SDG 5.5, Öka andel kvinnliga ledare

Främja hållbar produktion och konsumtion

Genom att stärka våra interna processer ökar vi konkurrenskraften i vår portfölj. Detta innebär att öka intelligensen i systemen, minska ledtiderna, förbättra återanvändbarheten och mycket mer.

SDG 12.5, Minska avfallet

Främja ett hållbart klimat

Genom att öka vår kunskap, medvetenhet och insikt kan vi minska vår påverkan på klimat och miljö, och mogna hela vårt hållbarhetsarbete.

SDG 13.2.2 Minska utsläpp av växthusgaser per år

Främja en sund värdekedja fri från korruption

Vi måste arbeta utifrån att korruptionsbekämpning är en förutsättning för hållbarhet. Vi vill ta ansvar för att hela vår värdekedja är hållbar, både uppströms och nedströms. Vi ska särskilt ta vårt ansvar i de delar av värdekedjan där vi kan göra mest nytta.

SDG 16.5.1, Bibehålla 0 fall av korruption eller mutor