Externa revisorer

Bolagets externa revisorer sedan 2023 är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Eric Salander som huvudansvarig revisor samt Johan Rönnbäck som medpåskrivande. De externa revisorerna närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorerna avrapporterar sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman.

Revisorerna omvaldes vid årsstämman 2024 för perioden intill slutet av årsstämman 2025.