Externa revisorer

Bolagets externa revisorer sedan 2023 är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Eric Salander som huvudansvarig revisor samt Johan Rönnbäck som medpåskrivande . De externa revisorerna närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorerna avrapporterar sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman.

Revisorerna omvaldes vid årsstämman 2023 för perioden intill slutet av årsstämman 2024.