Externa revisorer

Bolagets externa revisorer sedan 2016 är Andreas Brodström och Bengt Ekenberg, båda verksamma inom revisionsbyrån Mazars AB samt medlemmar i FAR. De externa revisorerna närvarar vid minst ett styrelsemöte årligen, vid vilket revisorerna avrapporterar sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Revisorn uppbär arvode för sitt arbete i enlighet med beslut av årsstämman.

Revisorerna omvaldes vid årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023.