Aktiekapitalets utveckling

Enligt MilDefs bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 6 162 500 kronor och högst 24 650 000 kronor, fördelat på lägst 24 650 000 och högst 98 600 000 aktier. 

Vid utgången av 2023 uppgick MilDefs aktiekapital till 9 964 891,50 SEK fördelat på 39 859 566 aktier med ett kvotvärde på 0,25 SEK per aktie.