Bolagsstyrning

MilDef Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning, interna regler, policyer och föreskrifter. I och med upptagandet av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer MilDef även att bland annat följa Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter) och svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Den anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). MilDef kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att redogöra för eventuella framtida avvikelser från Koden i dess bolagsstyrningsrapport.