MilDef Group AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Helsingborg, Sverige.

MilDef noterades på Nasdaq Stockholm, Small Cap-listan den 4 juni 2021.

MilDef tillämpar såsom noterat bolag Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisnings- och aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Koden samt andra tilllämpliga svenska lagar och regler. Utöver regler som följer av lag eller annan författning använder MilDef interna styrinstrument som också är till grund för koncernens bolagsstyrning, däribland bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, policydokument och koncernens uppförandekod. 

Styrningen av MilDefkoncernen sker genom aktieägarna via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i MilDef i enlighet med bland annat svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till MilDefs koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av koncernen.