Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Nedan framgår en närmare beskrivning av utskottens nuvarande sammansättning och uppgifter.

Revisionsutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av tre styrelseledamöter: Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn. Revisionsutskottets uppgifter framgår av dess arbetsordning som fastställs årligen. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott

MilDef har ett ersättningsutskott bestående av två styrelseledamöter: Björn Karlsson (ordförande) och Jan Andersson. Ersättningsutskottets uppgifter framgår av dess arbetsordning som fastställs årligen. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också i uppdrag att följa och utvärdera bolagets pågående och under året avslutade program för ersättning till ledande befattningshavare samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.