Investor relations

Investment case

MilDef har sedan 1997 vuxit under lönsamhet inom sin globala nisch för taktisk IT.

De senaste fem åren (2016-2020) har omsättningstillväxten varit 27%, vilket med god marginal överträffar Bolagets finansiella måltal på 25% tillväxt.  

Lönsamhetsmålet är minst 10% EBITDA där genomsnittet 2016-2020 var 11.6%, med toppnotering 2020 på 18% justerad EBITDA.

Bolagets portfölj består av hårdvara, tjänster och mjukvara. Historiskt har en stor majoritet av intäktsströmmarna baserats på hårdvara, vilket bedöms balanseras i framtiden med målsättningen att de tre segmenten ska nå ungefär likvärdiga storlekar.

Taktisk IT är teknologiskt utmanande och den höga graden av specialisering och anpassning skapar naturliga inträdeshinder för konkurrenter, vilket hjälper till att säkra tillgången till en global marknad under stark tillväxt. 

Tillväxt
Tillväxt

En attraktiv marknad med starka tillväxtfaktorer

MilDef adresserar utvalda marknader med hög potential och prognosticerad tillväxt. Norden, utvalda länder inom EU, utvalda länder inom NATO, samt några ytterligare länder är prioriterade. Främsta tillväxtmarknaden bedöms vara USA, där Bolaget etablerade sig 2016 via ett framgångsrikt förvärv. 

Den globala marknaden för ruggad försvarselektronik uppgick 2020, enligt den globala analysfirman Arthur D. Little, till 14.4 miljarder USD (cirka 120 miljarder SEK) och beräknas växa med cirka 4.5 procent per år till cirka 18.0 miljarder USD (cirka 149 miljarder SEK) 2025.

Tillväxten drivs av digitalisering i krävande miljöer, globalt växande försvarsbudgetar, tekniska innovationer och modernisering.

Höga tekniska krav skyddar marknaden från nya aktörer och långvariga kundrelationer är avgörande för framgång på marknaden.

Ledande
Ledande

Ett ledande bolag i Norden inom den globala nischen för ruggad elektronik

Det finns endast ett fåtal renodlade konkurrenter till MilDef. På en växande marknad skapas istället goda förutsättningar för att Bolagets potentiella konkurrenter, större globala försvarsföretag, i ökande grad blir strategiskt viktiga kunder. Fundamentalt för detta förhållande är att under strukturell marknadstillväxt fokuserar de flesta företag på sin kärnverksamhet.

MilDef är en av de ledande leverantörerna av robust försvarselektronikutrustning (taktisk IT) i Norden.

De nordiska länderna är huvudmarknader och Bolagets närvaro i USA, Storbritannien skapar stark tillväxt och fortsatt potential för expansion.

Bolaget har fleråriga ramavtal på plats i Norge, Danmark, Storbritannien och USA. 

Kundbasen består av drygt 160 kunder som inkluderar både myndigheter och ett stort antal så kallade blue-chip-företag i fler än 30 länder. Flertalet kundrelationer sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden.

Export
Export

En ledande portfölj för taktisk IT

MilDef har en stark produktportfölj inom de tre huvudsakliga segmenten ruggade nätverkssystem, ruggade skärmar och ruggade datorer.

Produkterna är konstruerade för att klara de svåraste miljöerna och uppfylla strikta militära krav.

Tillväxten inom tjänster och mjukvara sker både organiskt och via förvärv. Under 2020 förvärvades Sysint AS som expanderar erbjudandet och breddar kundbasen till ytterligare domäner, bland annat inom hälsa och energi. Bolaget investerar i FoU för att ständigt stärka kunderbjudandet.

Med en nyetablerad produktionsanläggning har Bolaget tredubblat produktionskapaciteten.

Organisation
Organisation

En effektiv organisation med hög ingenjörskompetens och stark branschkompetens

MilDef har en stark och värdedriven företagskultur där anställda motiveras med samhälssviktiga uppgifter, teknologiska utmaningar, inspirerande arbetsmiljöer, interna karriärvägar och utbildningar.

Bolaget har tydligt definierade KPI:er på plats för att följa både företagets och de anställdas resultat och arbeta med strukturerat förbättringsarbete.

Ett starkt advistory board som leds av Generalmajor (ret) Berndt Grundevik, tidigare arméchef i Försvarsmakten, kopplar samman Bolagets verksamhet med slutkunden, på såväl strategisk som operativ nivå.

Flertalet anställda har mångårig erfarenhet av branschen, av ledarskap samt internationell affärsutveckling. 

Finans
Finans

En solid finansiell position samt strategier för accelererad tillväxt.

MilDef har kraftigt expanderat verksamheten sedan grundandet 1997.

Under perioden 2016–2020 har Bolaget ökat intäkterna med i genomsnitt 27 procent per år (CAGR).

Den genomsnittliga EBITDA-marginalen för 2016–2020 var 11.6 procent med justerad EBITDA-marginal på 18% 2020.

Tillväxtstrategin bygger på tre viktiga strategiska pelare; tillväxt på Bolagets hemmamarknader, expansion via partnernätverk på prioriterade marknader, samt förvärvsdriven tillväxt.

Under det senaste decenniet har Bolaget genomfört fyra framgångsrika förvärv  vilket har tagit MilDef till nya geografiska marknader och utökat kunderbjudandet. Bolaget arbetar aktivt med förvärvsagendan enligt en strukturerad process.