MilDefs bidrag till hållbar utveckling

MilDef Group AB strävar efter att bidra till en hållbar utveckling och agerar efter de globala hållbarhetsmål som har definierats enligt FN. MilDef stöder de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Bolaget jobbar ständigt med att göra FN:s Global Compact och dess principer till en del av företagsstrategin, kultur och dagliga verksamhet och att engagera sig i samarbetsprojekt som främjar FN:s bredare utvecklingsmål, särskilt målen för hållbar utveckling. MilDef är sedan 2021 medlem och stödjer UN Global Compact och deras tio principer.

MilDef har valt att arbeta systematiskt med hållbarhet för att maximera bidraget. Det finns flera olika internationella riktlinjer för att stötta detta arbete. Bolaget har under 2022 påbörjat sitt arbete med
att integrera ISO 26000, en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande och företags samhällsansvar, i sitt befintliga kombinerade ledningssystem. Detta fokuserade arbete som nu och framåt genomförs är den största förändringen i hållbarhetsarbetet under 2022.

Förutom organisationers samhällsansvar enligt ISO 26000:2010 arbetar MilDef även med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015, Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 samt arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001:2018 vilka bolaget även är certifierade mot.

Utifrån MilDef´s intressentgrupper mappades de mål och delmål där bolaget både har en positiv och negativ inverkan. De mål som MilDef har valt att arbeta med utifrån den genomförda maximeringsanalysen är:

Vara den bästa arbetsplatsen

Detta uppnås genom att vårda en miljö där våra medarbetare kan växa, utveckla sig själva och nå sina personliga mål. Tillsammans säkerställs en rolig och stimulerande arbetsplats där alla trivs; något som möjliggör långa hållbara karriärer på MilDef.

Mål: Öka andelen kvinnliga chefer
SDG: 5.5

Resurseffektivitet

Bolaget vill ständigt utveckla sin förmåga att skapa förstklassiga och hållbara produkter. I det ingår att hitta smartare lösningar för resurshantering för att växla till ett mer cirkulärt samhälle.

Mål: Öka andelen grön el
SDG: 7.2

Digitalisera världen

Genom lokal tillverkning ökas konkurrenskraft samtidigt som MilDef hjälper kunderna att förbättra sin leveranssäkerhet och samtidigt erbjuda karriärmöjligheter i kundländer.

Mål: Tillväxt per anställd
SDG: 8.2

Respektera mänskliga rättigheter

MilDef förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter, vilket innebär att undvika att kränka andras mänskliga rättigheter och att hantera effekter där det kan uppstå.

Mål: Noll diskriminering
SDG: 10.3

Hållbar produktion

Genom proaktiv FoU ökas konkurrenskraften i portföljen. Detta innebär ansträngningar för att öka intelligensen i system, minska ledtiderna, förbättra återanvändbarheten, nå bättre skalbarhet, lägga till nya funktioner och mer. MilDef strävar efter att säkra patent för bolagets unika lösningar.

Mål: Minska restavfall
SDG: 12.5

Hållbarhet hela vägen

MilDef vill ta sitt ansvar för att hela värdekedjan ska vara hållbar, både uppströms och nedströms. Bolaget ska speciellt ta sitt ansvar i de delar av värdekedjan där man kan göra mest nytta.

Mål: Noll korruption
SDG: 16.5