Delårsrapport januari – mars 2024

DÄMPAD ORDERINGÅNG – FORTSATT GODA MARKNADSUTSIKTER

Finansiell utveckling Q1 2024

 • Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 232 MSEK (283).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,4 procent (45,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 8,7 MSEK (34,0), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 3,7 procent (12,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,8 MSEK (21,7), motsvarande en rörelsemarginal om -2,9 procent (7,7).
 • Orderingången minskade med 37 procent till 215 MSEK (343).
 • Orderstocken ökade per den 31 mars 2024 med 2,5 procent till 1 311 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2023 (1 279).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 20,9 MSEK (28,8). 
 • Vinst per aktie efter utspädning den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,02 SEK (1,71 SEK).

Sammanfattning av väsentliga händelser i det första kvartalet, januari – mars 2024

 • Under det första kvartalet tecknade MilDef ett samförståndsavtal med Lockheed Martin för att utforska industriellt samarbete inom Sveriges flyg- och rymdsektor. Genom partnerskapet kommer de två organisationerna att identifiera samarbetsmöjligheter där MilDefs lösningar och expertis kan integreras i Lockheed Martins globala ekosystem för flyg- och försvarsindustrin.
 • MilDef har under kvartalet tecknat ett tioårigt ramavtal med BAE Systems Bofors gällande leveranser av MilDefs stryktåliga hårdvara till artillerisystemet Archer. Ramavtalet omfattar MilDefs produkter såsom datorer, nätverksutrustning och skärmar. Den initiala beställningen som lades i första kvartalet 2023 uppgick till ett värde om 69 MSEK. Det framtida monetära värdet av ramavtalet går i dagsläget inte att kvantifiera.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MilDefs dotterbolag Handheld har vunnit en affär om teknik för nanodrönare värt 69 MSEK. Kunden är en global försvarskoncern, baserad i USA, som levererar nanodrönare för militär övervakning. Avtalet är en följdorder på det utvecklingsuppdrag som annonserades i juli 2023 och ordervärdet uppgår till 69 MSEK, med tillväxtpotential när leveranser av tillkommande kvantiteter påbörjas. Leveranser sker 2025 – 2026.
 • MilDef har vunnit tilläggsaffärer från BAE Systems Bofors värda 52 MSEK. Efter det i februari ingångna ramavtalet med BAE Systems Bofors har tilläggsordrar undertecknats gällande stryktålig hårdvara till artillerisystemet Archer. Beställningarna omfattar IT-utrustning såsom displayer, datorer och switchar, till ett värde av 52 MSEK. Leveranser sker med start 2025.
 • MilDef har tecknat ett strategiskt hårdvarukontrakt i Estland värt 53 MSEK. Kontraktet avser integration av MilDefs taktiska IT-hårdvara i ett estniskt försvarsprojekt avseende pansarfordon. Detta är ett samarbete med en lokal estnisk partner och den största ordern hittills för MilDef på den estniska marknaden, därför strategiskt viktig. Leveranserna inleds 2024.

Kommentar från Daniel Ljunggren, vd och koncernchef MilDef Group

VOLATILITETEN KVARSTÅR – FORTSATT POSITIVA UTSIKTER FÖR HELÅRET

Det första kvartalet präglas av fördröjda säljprocesser, vilket gör att vår rapporterade orderingång i det första kvartalet inte avspeglar den underliggande efterfrågan. Aktivitetsnivån och intresset för nya beställningar av MilDefs produkter är fortsatt hög, vilket avspeglas i den starka orderingången i april.

Trots att MilDefs erbjudande blir alltmer relevant tar inköps-och upphandlingsprocesserna lång tid. Detta har resulterat i att ett antal affärer försenats, men inte förlorats, under kvartalet. Orderingången nådde 215 MSEK (343) under första kvartalet, vilket innebär en minskning om 37 procent i jämförelse med ett starkt första kvartal föregående år. Jag har tidigare betonat just det faktum att MilDef verkar i en bransch som präglas av hög volatilitet över enskilda kvartal och att den volatiliteten bedöms kvarstå. Utvärderingen av MilDefs finansiella utveckling görs lämpligast över en längre tidshorisont.

Sverige medlem i Nato
Sverige är för första gången sedan 1800-talet med i en militär allians. Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Medlemskapet i Nato stärker Sveriges säkerhet, samtidigt som Nato som helhet blir starkare. Vad det betyder för den svenska försvarsindustrin och ett bolag som MilDef återstår att se. I Nato-kontexten vill jag lyfta fram MilDefs mjukvara OneCIS, en mjukvara som möjliggör automatiserad utrullning av IT-system. OneCIS är bestyckad med ett speciellt kompatibilitetsstöd för FMN, en NATO-standard för interoperabilitet mellan nationer. I denna unika mjukvara ser vi en ökad försäljningspotential i och med det svenska Nato-medlemskapet.

Samverkan allt viktigare
I det första kvartalet ingick MilDef ett samarbetsavtal med det amerikanska försvarsföretaget Lockheed Martin. Syftet med avtalet är att MilDef och Lockheed Martin ska identifiera samarbetsmöjligheter där MilDefs lösningar och expertis kan integreras i Lockheed Martins globala ekosystem. Att världens största försvarsbolag väljer att samverka med MilDef ger oss en ny plattform att bygga MilDef starkare utifrån. När det gäller just samverkan är det min fasta övertygelse att utökad samverkan är ett måste för att framgångsrikt möta de stigande behoven av försvarsteknologi. Samverkan bör ske mellan olika parter inom försvarsindustrin, men även mellan försvarsindustrin och myndigheter.

Tioårigt ramavtal med BAE Systems Bofors
Ytterligare en positiv nyhet i det första kvartalet på temat ”samverkan” är att MilDef ingått ett tioårigt ramavtal med BAE Systems Bofors. Ramavtalet gäller leveranser av MilDefs hårdvara till artillerisystemet Archer. MilDef och BAE Systems Bofors har under flera års tid arbetat tillsammans för att utveckla och leverera stryktålig hårdvara som syftar till att säkerställa Archers operativa förmåga. Ramavtalet ska ses som en startpunkt för ett fördjupat samarbete mellan bolagen. Det framtida monetära värdet av ramavtalet går i dagsläget inte att kvantifiera, men otvetydigt är det så att ramavtalet är ett bevis på en god relation, en relation som vi på MilDef hoppas kommer att bestå över lång tid framöver.

Goda marknadsutsikter
Högre aktivitetsnivå på marknaden, i kombination med ökad digitalisering hos våra slutkunder, ligger bakom de två senaste årens starka tillväxttakt för MilDef. Många länder har ett uttalat behov av att stärka sina försvarsförmågor, vilket bekräftas av snabbt ökande försvarsanslag. De geopolitiska spänningarna i omvärlden påverkar vår industri och har resulterat i den största ökningen av försvarsinvesteringar på trettio år. Det är dock viktigt att nämna att MilDefs tillväxt under 2022 och 2023 främst är ett resultat av tidigare fattade beslut avseende modernisering och digitalisering inom försvarsmakterna. Effekten av de nyligen ökade försvarsbudgetarna förväntas få genomslag längre fram. Bedömningen är att behovet av avancerad försvarsteknologi och säkra försörjningskedjor kommer att driva hög efterfrågan under lång tid.

Positiva förväntningar på 2024 kvarstår
Trots en dämpad orderingång i det första kvartalet har MilDef valt att konsekvent fokusera på tillväxtstrategin avseende produktutveckling och organisationsuppbyggnad. De genomförda framåtriktade satsningarna har stärkt bolagets ställning. Det underliggande behovet i marknaden är stort, liksom intresset för våra produkter. Det osäkra geopolitiska läget fortsätter att sätta försvars- och säkerhetsfrågor högt upp på agendan. Sammantaget gör detta att jag förväntar mig en stark efterfrågan under 2024 och många år framöver. MilDef är väl positionerat för att dra fördel av de ökande försvarsinvesteringarna och vi behåller vårt fokus på långsiktig tillväxt.

Daniel Ljunggren,
VD och koncernchef MilDef Group

PRESENTATION AV MILDEF GROUPS DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2024

MilDef Groups vd och koncernchef Daniel Ljunggren och CFO Viveca Johnsson presenterar delårsrapport januari – mars 2024.
Datum: Fredag den 26 april, klockan 10:00
Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com samt via nyhetstjänsten Cision.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 777 877 642#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 klockan 08:00 CEST.