Pressmeddelande

MilDef slutför framgångsrikt förvärvet av Handheld Group och beslutar om apportemission

Regulatorisk information

Det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av Handheld Group AB har idag slutförts inom det planerade tidsfönstret. Nu tar arbetet vid att på bästa sätt realisera de positiva synergier som identifierats.

Läs mer

Två ledande befattningshavare i MilDef ökar sina innehav i bolaget

Övriga nyheter

Genom påkallande av köpoptioner utställda 2017 har MilDefs CSO Fredrik Jacobsson och CTO Fredrik Persson idag ökat sitt innehav med vardera 881 600 aktier.

Läs mer

MilDef genomför en riktad nyemission av 2 343 750 aktier och tillförs 150 MSEK

Regulatorisk information

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 2 343 750 aktier till en teckningskurs om 64 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB” eller ”Sole Global Coordinator”).

Läs mer

MilDef avser att genomföra en riktad nyemission

Regulatorisk information

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB” eller ”Sole Global Coordinator”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 150 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att möjliggöra fortsatt expansion genom strategiska förvärv.

Läs mer

Inbjudan till investerarpresentation gällande MilDefs förvärv av Handheld Group

Övriga nyheter

MilDef, har idag den 12 september kommunicerat förvärvet av Handheld Group AB, ett internationellt bolag specialiserade inom produktsegmentet ruggade datorer. Med anledning av detta bjuder MilDef in till en investerarpresentation.

Läs mer