MilDef förvärvar Handheld Group och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt

MilDef har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget Handheld Group AB (”Handheld”), specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer och med en internationell kundkrets. Förvärvet ökar tempot i MilDefs strategi för lönsam tillväxt, adderar ett kompletterande produktsegment, breddar kundbasen samt stärker MilDefs internationella fotavtryck, inklusive ökad marknadsnärvaro på prioriterade marknader, såsom USA och Tyskland.

MilDef acquires Handheld Group and accelerates the pace in the strategy for profitable growth

MilDef has entered into an agreement to acquire all shares in the company Handheld Group AB (“Handheld”), specialised within the product segment rugged computers for an international customer base. The acquisition accelerates the pace in MilDef’s strategy for profitable growth, adding a complementary product segment, broadening the customer base as well as strengthening MilDef’s international

MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.

MilDef upgrades its financial growth target

As a consequence of the defense market’s development in combination with MilDef’s positioning and future potential, the company’s board raises the growth target from at least 15% per year to at least 25% per year.

MilDef tecknar 20-årigt ramavtal med en Nato-nation värt 2,8 miljarder kronor

MilDef, en global leverantör av taktisk IT, har tecknat ett 20-årigt strategiskt ramavtal med försvarsmakten i ett europeiskt Nato-land, för att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet. Ramavtalet är det i särklass största hittills för MilDef, uppskattat till SEK 2,8 miljarder över 20 år.

MilDef signs 20-year framework agreement with a NATO nation worth SEK 2.8 billion

MilDef, a global provider of tactical IT, has signed a 20-year strategic framework agreement with defense forces in a European NATO country, to modernize and digitalize this nation’s defense forces. The counterpart cannot be disclosed due to national security. The framework agreement is by far the largest to date for MilDef, estimated to SEK 2.8 billion over 20 years.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Finansiell utveckling Q2 2022 Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). Orderingången ökade med 41 procent till 256,4 MSEK

Interim report for January – June 2022

Financial development Q2 2022 Net sales increased by 46% to SEK 118.5 million (81.3). Gross margin amounted to 49% (48). Adjusted EBITDA amounted to SEK -9.6 million (-2.3), equivalent to an adjusted operating margin of -8.1% (-2.8). Operating profit (EBIT) amounted to SEK -15.0 million (-10.5) including non-recurring items of SEK 0.0 million (-3.4). Order