Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Finansiell utveckling Q2 2022 Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). Orderingången ökade med 41 procent till 256,4 MSEK

Finansiell utveckling Q2 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48).
 • Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4).
 • Orderingången ökade med 41 procent till 256,4 MSEK (181,7).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -49,0 MSEK (-0,1).

Finansiell utveckling januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 96 procent till 259,8 MSEK (132,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (43).
 • Justerad EBITDA uppgick till -3,3 MSEK (-17,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -1,3 procent (-13,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,8 MSEK (-33,4) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-7,1).
 • Orderingången ökade med 38 procent till 360,3 MSEK (261,2).
 • Orderstocken ökade med 44 procent till 913,4 MSEK (634,0).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -5,6 MSEK (-20,1)

Sammanfattning av väsentliga händelser i det andra kvartalet, april – juni 2022

 • MilDef tecknade ett sjuårigt ramavtal med FMV. Värdet av ramavtalets framtida leveranser bedöms uppgå till 870 MSEK.
 • MilDef vann sitt enskilt största kontrakt i USA, ordervärde cirka 50 MSEK.
 • Årsstämman 2022 beslutade att till aktieägarna dela ut SEK 0,75 per aktie avseende verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av juli vann MilDef en order med FMA i Norge. Ordervärdet uppgår till totalt 82 MSEK.
 • MilDef ingick ett kreditfacilitetsavtal med SEB om totalt 325 MSEK i syfte att finansiera framtida förvärv.

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group

96% tillväxt under årets första sex månader

Under årets andra kvartal navigerar MilDef tryggt vidare på sin tillväxtresa, i en samtid som annars andas osäkerhet. Starka nyckeltal för perioden är värdefulla men viktigare för framtida tillväxt är bolagets långsiktiga kontrakt. Under perioden tecknades ett ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) värt 870 MSEK, bolagets hittills största affär i USA värd drygt 50 MSEK och ett digitaliseringsuppdrag i Norge värt 82 MSEK togs. Samtliga händelser, liksom Sveriges stundande NATO-medlemskap, är viktiga milstolpar som jag strax återkommer till.

Som tidigare rapporterats har vi ännu inte sett direkta effekter i orderingång baserat på ökade försvarsanslag. Bedömningen är att det fortfarande ligger något eller några kvartal bort. Vi ökar orderingången med 41 procent till 256,4 MSEK under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Jämfört med det första kvartalet 2022 ökar orderingången med 147 procent.

Även om andra kvartalets rörelseresultat på -9,6 MSEK (justerad EBITDA) är sämre än jämförelsekvartalet, levereras betydande förbättringar första halvåret. Justerad EBITDA uppgick till -3,3 MSEK jämfört med -17,2 MSEK och EBIT uppgick till -14,8 MSEK jämfört med -33,4 MSEK. Förklaringen till lägre rörelseresultat i kvartal två trots tillväxt är fortsatta investeringar i personal och förstärkt leveranskapacitet för att hantera framtida tillväxt. Kostnaderna för detta  är enligt plan. Trots rådande inflation har MilDef försvarat bruttomarginalen både under första halvåret (48 procent jämfört med 43 procent 2021) och under andra kvartalet (49 procent jämfört med 48 procent 2021).

Tillväxt trots fortsatt komponentbrist
Sedan tidigare rapporterade utmaningar med komponentbrist kvarstår men bleknar i jämförelse med nya affärsmöjligheter och de kraftfullt förstärkta nyckeltal som verksamheten levererar. MilDef summerar halvårets omsättningstillväxt till 96 procent jämfört med samma period 2021, med en organisk tillväxt på 34 procent.

Ett svenskt ramavtal värt mer än pengar
I maj månad signerades MilDefs hittills största ramavtal med svenska FMV, ett sjuårigt avtal som bedöms vara värt 870 MSEK. Värdet av avtalet är mer än finansiellt. I en tid av kommande tillväxt är det av yttersta vikt att ha en stabil affärsmässig relation som förenklar samverkan, partnerskap och öppna dialoger på plats. Detta har vi nu etablerat för hela vårt erbjudande, d.v.s. kombinationen av hårdvara, mjukvara och tjänster för digitalisering, under lång tid.

MilDef blir en allt mer integrerad del av den tillväxt som planeras inom det svenska försvaret, där digitalisering och taktisk IT är centrala komponenter.

Vår största affär i USA
Verksamheten i USA går mot sitt klart bästa år sedan starten 2016. Den enskilt största affären för MilDefs nordamerikanska verksamhet vanns i juni och var värd drygt 50 MSEK. MilDef kommer via en av de största försvarskoncernerna att leverera 400 specialanpassade laptops för användning inom USAs armé. En kraftigt växande orderbok pekar på att MilDefs verksamhet i USA kommer att generera rejäl tillväxt med starkt rörelseresultat 2022.

Ny order för digitalisering i Norge
Strax efter det andra kvartalets slut beställde norska FMA (motsvarigheten till Sveriges FMV) taktisk IT värd 82 MSEK för leveranser under 2022 och 2023. Den norska digitaliseringen av armén ligger i teknologisk framkant och använder hela spektrumet av MilDefs portfölj. MilDef har med FMA sedan tidigare ett flerårigt ramavtal och därigenom ett långsiktigt strategiskt partnerskap.

Med fokus på en aktiv förvärvsagenda
Vi har under perioden intensifierat våra ansträngningar att förvärva bolag som stärker MilDefs tillväxt inom prioriterade områden. Ingen transaktion genomfördes, men jag ser positivt på det arbete som har gjorts och de möjligheter som finns att tillsammans med andra duktiga verksamheter kunna bygga ett ännu starkare MilDef.

Målsättningen att genomföra minst ett förvärv per år kvarstår och med en fortsatt stark balansräkning finns det finansiella muskler att kunna agera på de möjligheter som vi identifierar.

NATO-medlemskapets värde
På tidigare frågor om betydelsen av ett svenskt medlemskap i NATO har jag bland annat nämnt en dold valuta där svensk försvarsindustri kan komplettera sin teknologiska spets med ett internationellt säkerhetspolitiskt kapital som vi tidigare saknat. Den nya dynamiken på MilDefs marknader kräver och förtjänar sin egen strategi för att maximera den potential som finns i samverkan mellan NATO-länder.

I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram vår mjukvara OneCIS, ett system för automatiserad utrullning av ITsystem. OneCIS är bestyckat med speciellt kompatibilitetsstöd för FMN, en NATO-standard för interoperabilitet mellan nationer. Här ser vi stor potential för internationalisering av vårt unika erbjudande. Vi måste komma ihåg att NATO-frågan är en del i en större kontext där den ryska invasionen av Ukraina fortsatt är pågående i full skala och orsakar mänskligt lidande och enorma påfrestningar, både finansiellt och säkerhetspolitiskt. Konsekvenserna är djupt negativa, långtgående och svåra att överblicka.

Vår del i att försöka bidra positivt i denna globala kris är följande: Vi gör vårt yttersta för att tryggt och säkert leverera teknologiskt övertag till totalförsvaret. För Sverige, Norden, EU och NATO.

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups DELÅRSrapport JANUARI – JUNI 2022

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari-juni 2022.

Datum: Torsdagen den 28 juli, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 398 939 971#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 klockan 08:00 CEST.