MilDef uppgraderar sitt finansiella tillväxtmål

Som en följd av försvarsmarknadens utveckling i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter höjer bolagets styrelse tillväxtmålet från minst 15% per år till minst 25% per år.

Det nya tillväxtmålet baseras på bolagets historiska utveckling, analys av nyligen vunna ramavtal och framtida affärsmöjligheter på de försvarsmarknader där MilDef avser göra affärer. Tidigare tillväxtmål på minst 15% årlig tillväxt uppgraderas nu till minst 25% årlig tillväxt. Det uppgraderade tillväxtmålet träder i kraft omgående. Övriga finansiella mål är oförändrade och i sin helhet ser nu de finansiella målen ut enligt följande:

  • Tillväxt. Minst 25% tillväxt per år. MilDefs mål är att omsättningen ska, över tid, växa med minst 25 procent per år inklusive förvärv.
  • Lönsamhet. Minst 10% EBITDA-marginal. MilDefs mål är att rörelsemarginalen (EBITDA) ska, över tid, uppgå till minst 10 procent.
  • Kapitalstruktur. Nettoskulden ska ej överstiga 2,5 ggr EBITDA. MilDef har som målsättning att den räntebärande nettoskulden inte ska överstiga 2,5 gånger rörelseresultatet (EBITDA), annat än tillfälligt.
  • Utdelningspolicy. Dela ut 20–40% av nettovinsten. MilDef har som målsättning att dela ut 20–40 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn ska dock tas till behoven för MilDefs långsiktiga utveckling, kapitalstruktur och rådande marknadsförhållanden.

Denna information är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl.16:50 CEST.