Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

MilDefs hållbarhetsarbete ska bedrivas ur flera perspektiv, med hänsyn till miljö-, sociala och affärsmässiga aspekter, även benämnt ESG. MilDef strävar efter att upprätthålla god ESG-balans. Detta bedöms vara avgörande för att möta nutidens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov. MilDef strävar efter att verka i överensstämmelse med obligatoriska krav, såsom gällande lagar och föreskrifter, tillämpliga organisations- och branschstandarder, avtalskrav samt eventuella uppförandekoder. MilDef strävar efter att ha en hållbar strategi för att säkerställa ansvarsfulla investeringar.

ESG-ranking
För att kunna driva vår ESG-prestanda framåt och veta var vi ska fokusera våra ansträngningar, bad vi Sustainalytics, ett Morningstarföretag, att tillhandahålla en ESG utvärderingsrapport (Risk Rating).

Om Sustainalytics: ”Sustainalytics utvärderar ett företags exponering mot branschspecifika väsentliga ESG-risker och hur väl ett företag hanterar dessa risker. Detta flerdimensionella sätt att mäta ESG-risker kombinerar begreppen hantering och exponering för att komma fram till en absolut bedömning av ESG-risken”

UN Global Compact (UNGC)
UNGC initierades av FN för att uppmuntra företag att anpassa sina strategier och sin verksamhet till tio universella principer som bygger på FN:s konventioner på områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption.

MilDef anslöt sig som signatory till UN Global Compact 2021.

Affärsmässig hållbarhet

Den övergripande ambitionen är att uppnå långsiktig affärshållbarhet genom att sträva efter stabila och lönsamma framsteg över tid och genom att tillämpa god affärssed. MilDef värderar etik och moral högt och på alla nivåer i bolaget ska samtliga anställda behandla varandra med största respekt. Kunder och andra intressenter ska också mötas med största respekt och servicekänsla. Utfästelser och avtal ska hedras. Genom långa relationer med kunder och leverantörer skapas förutsättningar för att sprida MilDefs hållbarhetsarbete.

För att stärka detta tillvägagångssätt har MilDefkoncernen antagit en uppsättning principer inspirerade av UN Global Compact i form av en uppförandekod. Koden (Code of Conduct) gäller för alla bolag i koncernen

Ett ramverk för så kallad KYC (know your customer, eller kontroller för kundkännedom) används för att säkerställa att de som MilDef väljer att göra affärer med möter de krav som finns från både regulatoriska och etiska perspektiv. Med ett restriktivt förhållningssätt gällande export av teknologiska produkter till länder utanför MilDefs prioriterade marknader upprätthålls en affärsmässig hållbarhet som sträcker sig in i andra viktiga områden för samhället. MilDef väljer att avböja affärer med nationer där EU eller FN har infört sanktioner, även om dessa sanktioner inte medför regulatoriska begränsningar för export.


Policyportfölj

För att säkerställa att MilDef följer gällande lagar och att MilDefs värderingar och arbetssätt är giltiga i hela organisationen har MilDef utvecklat en uppsättning policyer.

Koncernpolicyportföljen ska omfatta, men inte begränsas till, följande nyckelområden:

Certifieringar och regulatorisk efterlevnad

ISO 9001:2015 Kvalitet, certifierade sedan 2002

ISO 14001:2015 Miljö, certifierade sedan 2009

ISO 45001:2018 Arbetsmiljö certifiering pågår

EC 428/2009 regelverk för produkter med dubbla användningsområden (delmängd av produkterna)


Företagskultur och värderingar

Vi väljer att vara selektiva när det gäller vilka länder vi gör affärer med.

– Företag och myndigheter inom EU.

– Företag och myndigheter i utvalda NATO-länder.

– Inga affärer med länder där det finns sanktioner från EU eller FN.

En företagskultur baserad på förtroende, professionalism och integritet.

– Vi utbildar våra medarbetare från första anställningsdag vad gäller “ethical business”.