Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Finansiell utveckling Q2 2022 Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 118,5 MSEK (81,3). Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (48). Justerad EBITDA uppgick till -9,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -8,1 procent (-2,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,0 MSEK (-10,5) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,4). Orderingången ökade med 41 procent till 256,4 MSEK

Interim report for January – June 2022

Financial development Q2 2022 Net sales increased by 46% to SEK 118.5 million (81.3). Gross margin amounted to 49% (48). Adjusted EBITDA amounted to SEK -9.6 million (-2.3), equivalent to an adjusted operating margin of -8.1% (-2.8). Operating profit (EBIT) amounted to SEK -15.0 million (-10.5) including non-recurring items of SEK 0.0 million (-3.4). Order