Delårsrapport januari – juni 2023

STARK TILLVÄXT DRIVER ÖKAD LÖNSAMHET

Finansiell utveckling Q2 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 144 procent till 288,8 MSEK (118,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (49).
 • Justerad EBITDA uppgick till 47,7 MSEK (-9,6), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 16,5 procent (-8,1).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,6 MSEK (-15,0), motsvarande en rörelsemarginal om 11,6 procent (-12,7).
 • Orderingången ökade med 11 procent till 285,5 MSEK (256,4).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -4,2 MSEK (-49,0).
   

Finansiell utveckling januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 120 procent till 572,0 MSEK (259,8).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (48).
 • Justerad EBITDA uppgick till 81,7 MSEK (-3,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 14,3 procent (-1,3).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,3 MSEK (-14,8), motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (-5,7).
 • Orderingången ökade med 74 procent till 628,4 MSEK (360,3).
 • Orderstocken ökade per den 30 juni 2023 med 41 procent till 1 288 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2022 (913).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 24,5 MSEK (-5,6).
 • Vinst per aktie efter utspädning den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,61 SEK (0,25 SEK).

Sammanfattning av väsentliga händelser i det andra kvartalet, april – juni 2023

 • MilDef vinner ett treårigt avtal avseende digitalisering av amfibiekårens stödfartyg. Uppdraget sker inom det ramavtal som MilDef tecknade med FMV 2022.
 • MilDef accelererar satsningen i USA genom att konsolidera ledarskapet för verksamheterna i USA. Från juli 2023 tar Jim Rimay, idag VD för Handheld US Inc, över ledningen för MilDefs samtliga operativa enheter i USA.
 • MilDef tecknar en förlängning av befintligt ramavtal med norska försvarets materielverk. Avtalet har nu förlängts med ytterligare två år, från 2023 till 2025.
 • I maj rekryterar MilDef Viveca Johnsson som ny CFO. Viveca har både en gedigen finansiell och industriell kompetens. Hon kommer närmast från industriföretaget Nederman där hon varit verksam sedan 2013. Viveca Johnsson kommer ingå i bolagets ledningsgrupp och rapportera direkt till VD.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MilDefs dotterbolag Handheld vinner ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt med en global försvarskoncern gällande utveckling av soldatburna styrenheter för ultrasmå drönare. Efter utvecklingsfasen ser vi goda möjligheter till betydande volymbeställningar. I det pressmeddelande som gick ut den 24 juli angavs felaktigt att ordern inkluderades i orderboken per den 30 juni 2023. Ordern inkom i det tredje kvartalet och kommer således inkluderas först i det tredje kvartalet.
 • Inga andra händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter periodens utgång fram till undertecknandet av denna delårsrapport.

Kommentar från Daniel Ljunggren, vd och koncernchef MilDef Group

En gradvis aktivare marknad

MilDefs första halvår 2023 är starkt. Det andra kvartalet påvisar fortsatt hög organisk tillväxt och försäljningen ökade totalt med 144 procent. Första halvåret nåddes en omsättning om 572 MSEK (260 MSEK) och en orderingång om 628 MSEK (360 MSEK). Vidare har rörelsemarginalen förbättrats väsentligt, vilket bevisar vår skalbara affärsmodell. Värt att notera i det andra kvartalet är att omsättningen, rullande 12 månader, för första gången översteg 1 miljard kronor. Utvecklingen återspeglar en gradvis aktivare marknad – en marknad som sannolikt kommer fortsätta växa under lång tid framöver.

Vår främsta prioritering för 2023 är att framgångsrikt leverera enligt bestämd tidplan till våra kunder. De globala utmaningar som funnits de senaste två åren inom leverantörskedjan har medfört leveransförseningar som i sin tur påverkat både vår lönsamhet och kassaflöde negativt. Jag är därför nöjd med att konstatera att vi även i det andra kvartalet ser ökad lönsamhet och ett klart bättre operativt kassaflöde, drivet av en stark omsättningstillväxt och god leveransförmåga.

Kassaflöde och rörelsekapital
På grund av de senaste årens globala utmaningar inom leverantörskedjan beslutade vi att bygga upp en buffert av kritiska komponenter för att kunna uppfylla leveransåtaganden till kunderna. Strategin har fått till följd att rörelsekapitalet ökat. Till det kan vi addera de negativa effekterna på rörelsekapitalet från Handheld-förvärvet som genomfördes i det tredje kvartalet 2022. Vi förväntar oss att nuvarande lagernivåer i absoluta tal kommer att bestå under de närmaste kvartalen, främst på grund av vår fortsatta tillväxt. Däremot är bedömningen att rörelsekapitalet i procent av försäljning rullande 12 månader kommer att normaliseras de kommande kvartalen och på sikt återgå till historiska siffror kring 20–25 procent av försäljningen. Det i sin tur kommer att leda till en positiv effekt på operativt kassaflöde kommande 6–12 månader.

Ökat behov av digitalisering inom försvaret
Sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina har våra kunder prioriterat operativ förmåga framför långsiktig modernisering och digitalisering. Detta samtidigt som framtida behov av digitalisering är kraftigt ökande. Digitalisering av länders försvarsmakter syftar till att ge beslutsfattare ökad förmåga, främst i form av möjlighet till bättre och snabbare beslut. Detta då mer beslutsinformation finns tillgänglig. Penna, kompass och papperskarta ersätts med digital information i realtid. MilDef spelar en central roll i många försvarsmakters ambition att öka sin digitala förmåga då vi levererar den infrastruktur som är nödvändig. Mot bakgrund av de nu generellt ökade försvarsanslagen märker vi en gradvis ökad aktivitet på marknaden, men fortsatt ser vi ingen väsentlig påverkan på vår orderingång. Men givet MilDefs sencykliska position i leveranskedjan bedömer vi att efterfrågan på våra produkter och tjänster kommer att öka tydligt framöver. Att vi trots den beskrivna “trögheten i systemet” levererar så pass bra siffror är ett tydligt kvitto på MilDefs styrka.

Accelererad ambition på den nordamerikanska marknaden
I kvartalet accelererade vi vår ambition på den nordamerikanska marknaden genom att materialisera en av synergierna med Handheld-förvärvet. Jim Rimay, som lett Handhelds amerikanska verksamhet sedan 2015, tilldelades ansvaret för MilDefs hela verksamhet i USA. Därmed säkerställer vi ett sälj- och affärsorienterat ledarskap på plats i USA. Jim, med sin långa erfarenhet av den nordamerikanska försvarsmarknaden, bedöms vara en central pusselbit för fortsatt brant  tillväxt i USA. MilDef ser den nordamerikanska marknaden som en framtida nyckelmarknad och vi har redan idag en bra grund att bygga på från vår befintliga kundbas. Jag ser framemot att fortsätta stötta vår tillväxt i Nordamerika och tillsammans med vårt amerikanska team säkerställa att vi har rätt förutsättningar för fortsatt framgång på världens i särklass största försvarsmarknad.

Genombrott för realisering av kommersiella synergier
Det är extra glädjande att kunna rapportera om att vi nu realiserat den första affären som knyter an till de kommersiella synergierna vi såg när vi förvärvade Handheld. I samband med förvärvet kommunicerade vi bland annat att det finns potential för betydande korsförsäljning, framför allt av Handhelds produkter in mot den militära domänen. Just en sådan affär vann vi i början av det tredje kvartalet. Den initiala beställningen av produktutveckling är en affär om 6 MSEK och kunden är en global försvarskoncern med bas i USA. Efter genomförd utvecklingsfas ser vi möjligheter till beställning av betydande serievolymer de kommande åren. Vår ambition är att fler liknande affärer ska följa. Affären bekräftar den trend som vi sett sedan tidigare, nämligen att befintliga och presumtiva kunder vill ha MilDef som långsiktig strategisk partner och inte endast som leverantör. Denna trend är utan tvekan en av de grundläggande framgångsfaktorerna för MilDef.

Brant tillväxt skapar positiva utmaningar
Tillväxt i hög takt innebär utmaningar och leder inte sällan till växtvärk. Vi har adresserat utmaningen och med investeringar i vår företagskultur och medarbetare, är vi fast beslutna att fortsätta göra MilDef till ett starkare, tåligare bolag. Det vi gör är idag viktigare än någonsin tidigare. Alla medarbetare jobbar hårt för att leverera till våra kunder och därmed bidra till en säkrare värld. Det är därför glädjande att se det ökande intresset för MilDef, trots den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden. I kvartalet välkomnade vi över femton nya medarbetare och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra MilDef till ett ännu starkare och lönsammare bolag.

LSS Mark och överprövningsprocessen
Som vi informerade om i det första kvartalet har MilDef ansökt om överprövning av upphandlingen ”LSS Mark – Förbandsintegratör”. Det är en upphandling som syftar till att digitalisera de svenska markförbanden. Vår bedömning är att förvaltningsrätten kommer att meddela dom i målet under det tredje kvartalet. Oavsett utfall ser vi fortsatt goda möjligheter till att leverera betydande volymer hårdvara och tjänster på den svenska marknaden, båda i syfte att möjliggöra nästa generations digitalisering av Sveriges försvar.

Ett hållbarhetsarbete värt att lyfta fram
På MilDef är vi övertygade om att hållbarhet ska genomsyra allt vårt arbete, både idag och i framtiden. Hållbarhet är centralt i vår strategi och jag är stolt över alla medarbetares breda engagemang i hållbarhetsfrågan. Något jag framför allt vill lyfta fram som gör mig extra stolt är arbetet med vår egen välgörenhetsstiftelse, MilDef Charity Foundation (MCF). MCF etablerades 2014 och har sedan dess hjälpt utsatta människor till en bättre morgondag. Varje år avsätter MilDef en procent av sitt rörelseresultat till MCF. Detta är något ni aktieägare kan vara extra stolta över – ni är med och bidrar till en bättre morgondag för de mest utsatta.

Positiva förväntningar på 2023
De framåtriktade satsningarna som förverkligats under de senaste åren, i kombination med en stark orderbok och en allt aktivare marknad, gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet under 2023. Verksamheten för den militära domänen är och kommer att vara vår kärnverksamhet. Vår tro på att kunna fortsätta växa den domänen baseras på höjda försvarsanslag, ökad efterfrågan och ett uppdämt behov av digitalisering samt vunna marknadsandelar.

Jag ser med spänning, nyfikenhet och största ödmjukhet fram emot uppdraget som VD och koncernchef för MilDef samtidigt som jag passar på att tacka medarbetare, kunder, leverantörer och ägare för ett framgångsrikt kvartal.

Daniel Ljunggren,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups DELÅRSRAPPORT januari – JUNI 2023

MilDef Groups vd och koncernchef Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari – juni 2023.

Datum: Torsdagen den 27 juli, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 991 860 776#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2023 klockan 08:00 CET.