Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Stark omsättningsökning drivet av både organisk tillväxt och förvärv

Finansiell utveckling Q3 (juli-september)

 • Nettoomsättningen ökade med 139 procent till 136,6 MSEK (57,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 14,9 MSEK (4,8),
  motsvarande en justerad rörelsemarginal om 10,9 procent (8,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 procent (48).
 • Orderingången minskade med 34 procent till 119,2 MSEK (181,4).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -40,4 MSEK (-0,2). Kassaflödet påverkades negativt av en strategisk lageruppbyggnad för att stödja fortsatt tillväxt.

Finansiell utveckling januari-september

 • Nettoomsättningen ökade med 78 procent till 268,9 MSEK (151,2).
 • Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-14,8),
  motsvarande en justerad rörelsemarginal om -0,9 procent (-9,8).
 • Bruttomarginalen uppgick till 44 procent (45).
 • Orderingången ökade med 2 procent till 380,4 MSEK (372,3).
 • Orderstocken per den 30 september 2021 uppgick till 712,2 MSEK (354,3),
  vilket motsvarar en ökning om 101 procent.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -58,2 MSEK (-9,9).

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group:

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet, utmanande komponentmarknad.

”Det tredje kvartalet uppvisade en omsättningstillväxt på 139 procent jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet (EBITDA) förbättrades till 14,9 MSEK jämfört med 4,8 MSEK. Ett strategiskt förvärv genomfördes i Sverige inom området integrationstjänster. Orderingången minskade med 34 procent till 119,2 MSEK, vilket bedöms bero på normala variationer i inköpsmönster samt starka jämförelsesiffror.

Den 20 juli förvärvades Defcon Solutions AB. Företaget är verksamt inom integrationstjänster på den svenska marknaden och kompletterar MilDefs erbjudande inom det prioriterade området tjänster. Den växande svenska försvarsmarknaden erbjuder goda framtida möjligheter och i synnerhet bedöms kombinationen av MilDefs nuvarande portfölj och Defcons tjänsteerbjudande skapa nya affärsmöjligheter.

Första kvartalets förvärv av Sysint AS fortsatte att bidra positivt och samverkan mellan MilDefs norska bolag har skapat framgång på den norska marknaden. Under perioden signerades ett samarbetsavtal med Kongsberg, Thales och Teleplan gällande digitalisering av en kommande ny fordonsplattform i Norge.

Fortsatta begränsningar kopplat till restriktioner för Covid-19 påverkade delvis möjligheterna att träffa kunder, men mässor i både London och Oslo genomfördes i det tredje kvartalet. Ett ökande antal besök genomfördes under kontrollerade former hos både kunder, partners och i verksamhetens egna lokaler, vilket förväntas ge en positiv in­verkan på framtida affärsmöjligheter inom både försäljning och förvärv.

I likhet med andra producerande bolag har MilDef påverkats av utvecklingen avseende komponentbrist på halvledarmarknaden. Under det tredje kvartalet har de risker som noterades i föregående kvartalsrapport börjat realiseras. Konsekvenserna är svåra att kvantifiera på grund av osäker information i leverantörskedjan men leveransförseningar från det fjärde kvartalet till första halvan av 2022 är ett faktum.

Under årets första nio månader uppnådde MilDef en stark omsättningstillväxt om 78 procent med en bruttomarginal i linje med samma period föregående år. Detta möjliggjordes av en kombination av vår organiska tillväxt och de två viktiga förvärv som genomfördes i Sverige och Norge. Strategiska förvärv har under 2021 redan tillfört över 250 MSEK i årliga intäkter. MilDef har en central roll i våra kunders digitalisering och oaktat dagens komponentmarknad ser vi utmärkta möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa. Vi går in i ett hektiskt fjärde kvartal med tillförsikt.

Presentation av MilDef Groups delårsrapport januari-SEPTEMBER 2021

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari-september 2021.

Datum: Onsdagen den 27 oktober, klockan 11:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Vänligen anslut eller ring in 5 minuter före utsatt starttid.

Telefonnummer:

+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID 662 280 057#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.mildef.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post:
bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post:
daniel.ljunggren@mildef.com

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 klockan 08:00 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com