Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i MilDef Group AB (publ)

Den inför årsstämman 2023 utsedda valberedningen bestående av Ulf Hedlundh (Svolder AB), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Marianne Trolle och styrelseordförande Jan Andersson har inför årsstämman i MilDef Group AB (publ) den 25 maj 2023 följande förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att:

  • styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
  • styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle väljs om,
  • Bengt-Arne Molin och Björn Karlsson väljs in som nya ledamöter i styrelsen, samt
  • Björn Karlsson utses till styrelsens ordförande.

Berndt Grundevik har avböjt omval som ledamot i styrelsen men kommer även fortsatt att leda bolagets Advisory Board.

Björn Karlsson är VD och koncernchef för MilDef Group sedan 2018. Innan dess var han bland annat EVP/CTO på ReadSoft AB, med ansvar för produktportfölj och mjukvaruutveckling. Björn har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och är för närvarande bland annat ordförande i Handheld Group AB och Sysint AS. Han är även ledamot i styrelsen för SOFF, den svenska branschföreningen för säkerhet och försvar.

Bengt-Arne Molin har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i högteknologiska tillväxtbolag. Han är teknologie doktor inom elektronik och har en gedigen akademisk bakgrund inom både elektronik och datavetenskap. Bengt-Arne har haft flera betydande uppdrag inom näringslivet, bland annat som ansvarig för den svenska delen av Sony Ericsson och som EVP/CTO på Axis Communications. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar Meltspot AB, Lumeo Technology AB, Auricula AB, Generic Sweden AB och Katam Technologies AB.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman i MilDef och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs i april 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 10:00 CET.