MilDefs årsredovisning för 2021 är publicerad

MilDefs årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på MilDefs hemsida. På hemsidan kan en tryckt version av årsredovisningen beställas, på svenska och engelska.

MilDefs årsredovisning för 2021 innehåller bland annat utvecklad information om:

  • MilDefs vision och affärsmodell
  • MilDefs roll i digitalisering av försvarsförmågor
  • Strategi för ökat värdeskapande
  • MilDefs marknadslandskap och växande marknad
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • MilDefs hållbarhetsarbete

Ändring i jämförelse med sedan tidigare avlämnad bokslutskommuniké 2021
I jämförelse med den bokslutskommuniké som MilDef avlämnade den 10 februari 2022 har en ändring gjorts som enbart påverkar moderbolagets balansräkning. Moderbolaget har, per den 31 december 2021, lämnat ett aktieägartillskott om 70 MSEK till dotterbolaget MilDef Products AB. Tillskottet syftar till att öka dotterbolagets soliditet. Ändringen har ingen påverkan på koncernen.

Denna information är sådan information som MilDef är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 16:00 CEST.