MilDef slutför framgångsrikt förvärvet av Handheld Group och beslutar om apportemission

Det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av Handheld Group AB har idag slutförts inom det planerade tidsfönstret. Nu tar arbetet vid att på bästa sätt realisera de positiva synergier som identifierats.

MilDef har tack vare Handheld dubblerat sin geografiska närvaro, kraftigt förstärkt teknologiportföljen och skaffat intäktsströmmar inom nya viktiga marknadssegment för totalförsvar.” säger Björn Karlsson, VD MilDef Group. ”Letar man efter en målande beskrivning av det vi nu åstadkommer så är det accelererad expansion.” summerar han.

Styrelsen i MilDef har också med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022 beslutat om apportemission, som utgör en del av köpeskillingen för förvärvet av Handheld såsom meddelades när förvärvet offentliggjordes den 12 september 2022. Den initiala köpeskillingen för Handheld uppgår till 350 MSEK och erläggs genom en kontantlikvid om 270 MSEK och en apportemission om 80 MSEK. För mer information se pressmeddelande offentliggjort den 12 september 2022.

Apportemissionen i korthet

Apportemissionen innebär utgivande av 1 126 443 nya aktier i MilDef Group AB. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för MilDefs aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar före datumet då avtalen avseende förvärvet ingicks, dvs 71,02 SEK per aktie. De nya aktierna har tecknats av säljarna till Handheld som betalat för dessa genom att till MilDef överlåta aktier i Handheld till ett avtalat värde om 80 MSEK. Det innebär att antalet aktier och röster ökar från 38 733 123 till 39 859 566 stycken. Bolagets aktiekapital ökar med 281 610,75 kronor från 9 683 280,75 kronor till 9 964 891,50 kronor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2022 kl. 13:45 CET.