MilDef avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

MilDef Group AB (”MilDef” eller ”Bolaget”), en nordisk leverantör av taktisk IT till säkerhets- och försvarskunder, avser att genomföra en nyemission (”Erbjudandet”) och i samband därmed notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas även bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av vissa aktieägare för att bredda ägandet i Bolaget. Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall (tillsammans ”Cornerstone Investerare”), har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor.

MilDef ser goda möjligheter till framtida lönsam tillväxt och huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil tillväxt. Noteringen kommer att bredda Bolagets ägarbas och ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket förväntas gynna Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Vidare förväntas Erbjudandet och en notering tillföra Bolaget kapital och därmed förbättra förutsättningarna för organisk och förvärvsdriven tillväxt. Genom en notering möjliggörs också för Bolaget att använda Bolagets aktier som betalning vid framtida förvärv. MilDefs styrelse och ledning ser en notering som ett naturligt och viktigt steg i Bolagets utveckling och bedömer att noteringen kommer leda till ökad kännedom om Bolaget och dess verksamhet, och därmed stärka Bolagets varumärke.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att MilDef uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättningen att vissa villkor uppfylls, däribland att MilDef inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas en notering kunna ske under Q2 2021.

Erbjudandet i korthet

Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt (utanför USA), samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under den amerikanska Securities Act från 1933.

  • Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 36,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 900 miljoner kronor före Erbjudandet
  • Utöver de aktier som säljs av befintliga aktieägare avses Erbjudandet utgöras av nyemitterade aktier om cirka 400 miljoner kronor före kostnader relaterade till Erbjudandet
  • För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Bolaget att åta sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet
  • Cornerstone Investerarna har åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras under andra halvan av maj.

Björn Karlsson, VD för MilDef, kommentar:

”Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig komponent i vår strategiska plan. Verksamhetens förvärvsagenda tillförs ytterligare drivkraft och den publika miljön ger positiva effekter även för organisk tillväxt. Bolaget har byggt en stabil internationell plattform för vidare expansion och ser med tillförsikt på framtida möjligheter för nuvarande och tillkommande ägare. Jag ser fram emot att välkomna våra cornerstoneinvesterare och andra tillkommande aktieägare att vara del av MilDefs ägarbas och vår framtida spännande resa.” 

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. HWF Advokater AB är legal rådgivare till MilDef och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med Erbjudandet.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Karlsson, VD

Telefon: +46 (0)70 525 0107
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO

Telefon: +46 (0)70 668 0015
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Johan Holmqvist, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)70 837 6677
E-post:
johan.holmqvist@mildef.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 07:30 CET den 12 maj 2021.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MilDef Group AB.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, och med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal Act 2018) ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns i detta pressmeddelande är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.