Kallelse till årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Aktieägare i MilDef Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Muskötgatan 6 i Helsingborg.

 1. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN                     

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 15 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget på adress MilDef Group AB, ”Årsstämma”, Box 22079, 250 22 Helsingborg, per e-post arsstamma@mildef.com eller via hemsidan www.mildef.com senast fredagen den 17 maj 2024.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, uppgift om aktieinnehav samt eventuella biträden som aktieägaren önskar medföra vid stämman (högst två biträden). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mildef.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 17 maj 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 15 maj 2024 genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid årsstämman. Förvaltaren bör således underrättas i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 1. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Redogörelse av verkställande direktören
 8. Framläggande av
  1. årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, samt
  2. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2023,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer
 14. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 18. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 3)
Den inför årsstämman 2024 utsedda valberedningen bestående av Johan Ståhl (Svolder AB), Marianne Trolle, Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och styrelseordförande Björn Karlsson har föreslagit att Björn Karlsson ska väljas till ordförande för årsstämman 2024.

Förslag avseende vinstdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 27 maj 2024. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 30 maj 2024.

Förslag avseende val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12)
Valberedningen har föreslagit följande:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken utan suppleanter.
 • Arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 475 000 kronor och var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 225 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla
  100 000 kronor och ledamot i revisionsutskottet 50 000 kronor samt ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 30 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 20 000 kronor.
 • Omval av styrelseledamöterna Björn Karlsson, Jan Andersson, Charlotte Darth,
  Christian Hammenborn, Lennart Pihl, Marianne Trolle och Bengt-Arne Molin såsom ordinarie styrelseledamöter.
 • Omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.

Förslag avseende val av revisorer samt beslut om arvode (punkt 11 och 13)
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen (punkt 14)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 22 procent av aktier och röster i bolaget per den 27 februari 2024 har underrättat bolaget om att de lämnar följande förslag avseende instruktion för valberedningen.

Valberedningen i MilDef Group AB har att tillvarata samtliga aktieägares intressen och säkerställa en adekvat beredning av val- och arvoderingsfrågor som ska underställas bolagsstämman. Valberedningen ska utses för tiden intill dess en ny valberedningssammansättning offentliggjorts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på bolagsstämman avseende:

 • ordförande för stämman,
 • antal styrelseledamöter,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
 • val av revisor,
 • arvode för revisor,
 • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen, och
 • andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter samt ska styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter augusti månads utgång kontakta de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti, varvid även eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande ska beaktas, och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot till valberedningen inför kommande årsstämma. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur beredas möjlighet att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen beslutar annat. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma genom att uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen, med angivande av om ledamot utsetts av en viss ägare, lämnas på bolagets webbplats. För att inleda beredningen inför den kommande årsstämman ska styrelsens ordförande kalla till ett konstituerande valberedningsmöte under september eller oktober.

Valberedningen ska per den 31 december kontrollera i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken om någon annan aktieägare är till röstetalet större än någon av de aktieägare som utsett ledamot i valberedningen enligt ovan beskriven procedur. Om sådan förändring i röstetal har skett – och förändringen är mer än marginell – ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning på sätt valberedningen finner lämpligt samt ska sådan annan aktieägare, om valberedningen väljer att inte ändra valberedningens sammansättning, i vart fall ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Om valberedningen i övrigt får kännedom om att ägarförhållandena i bolaget har förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att ändra i valberedningens sammansättning och/eller adjungera representant(er) till valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före årsstämman ska inte föranleda någon förändring i valberedningens sammansättning.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare. Om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna ska aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en efterträdare. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras i enlighet med ovan.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med nödvändiga omkostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningsinstruktionen är giltig till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt
8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

Ledande befattningshavare, inklusive VD och koncernchefen samt övriga medlemmar av koncernledningen omfattas av dessa riktlinjer. I den mån styrelseledamot i bolaget utför arbete för bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer även tillämpas för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamoten för sådant arbete. Principerna är framåtblickande, det vill säga de gäller för avtalad ersättning och ändringar av redan avtalad ersättning, efter det att riktlinjerna har antagits av årsstämman 2024. Dessa principer gäller inte för någon ersättning som beslutats eller godkänts av årsstämman.

MilDef är en systemintegratör och helhetsleverantör som specialiserat sig på robust IT för försvarssektor, offentlig sektor och kritisk infrastruktur. Som en ledande leverantör av taktisk IT har MilDef kopplat sina strategier mot expansion inom de tre områdena hårdvara, tjänster och mjukvara. Kännetecknande för MilDefs erbjudande inom dessa områden är robusthet, säkerhet och kundanpassning – ständigt relevanta områden som ytterligare aktualiseras av ökande krav på effektiva och säkra IT-system som tryggar samhällsviktig infrastruktur. Tre tillväxtfundament bygger MilDefs framtida expansion och ligger till grund för bolagets strategi; internationalisering, portföljutveckling och förvärv. För ytterligare information om MilDefs strategi se www.mildef.com.

En förutsättning för att framgångsrikt genomföra MilDefs affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsarbete, är att MilDef kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade ledande befattningshavare. Av den anledningen är det nödvändigt att MilDef erbjuder marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer gör det möjligt för MilDef att erbjuda ledande befattningshavare konkurrenskraftiga ersättningspaket. All rörlig kontant ersättning som omfattas av dessa principer ska syfta till att främja koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, däribland dess hållbarhetsprofil.

Ersättningskomponenter
Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgöras av fast kontantlön, rörlig ersättning, pension samt andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättning kan också utgå i form av konsultarvode till styrelseledamot som utför arbete för bolaget vid sidan om sitt styrelseuppdrag.

Fast kontantlön
Fast kontantlön ska fastställas med utgångspunkten att den ska vara konkurrenskraftig tillsammans med övriga ersättningskomponenter. Den absoluta nivån ska fastställas utifrån den aktuella befattningen och den enskildes kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska revideras årligen.

Rörlig ersättning
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen har en fastställd övre gräns och får uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Rörlig ersättning ska enbart vara pensionsgrundande i den mån det krävs enligt bindande kollektivavtalsbestämmelser eller lokal lagstiftning.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den årliga fasta kontantlönen samt ej ges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för VD och koncernchefen ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av ersättningsutskottet på förslag av VD och koncernchefen.

Pension
Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt avtal med bolaget. Pensionsåtaganden ska som huvudregel vara premiebestämda, och följa bolagets pensionsplan enligt vilken pensionsavsättningar görs med 4,5 procent för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och med 30 procent för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsteg från denna huvudregel kan komma att göras vid utseende av nya ledande befattningshavare vars anställningsavtal sedan tidigare omfattar förmånsbestämda pensionsplaner eller om befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd

pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsavsättningar ska endast ske på rörlig kontantersättning och andra löneförmåner om så krävs av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren eller lokal lagstiftning.

Andra förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjuk- och sjukvårdsförsäkring samt bilförmåner. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Utländska förhållanden
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Konsultarvode till styrelseledamot
För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska baseras på gällande marknadspris och sättas i relation till nyttan för bolaget.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning etc.
Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare. När prestationsperioden har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna för utdelning av rörlig ersättning uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till VD och koncernchef. Såvitt avser rörlig ersättning till övriga befattningshavare ansvarar VD och koncernchef för bedömningen. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad prestationsperiod eller vara föremål för uppskjuten utbetalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder (så kallad claw back).

Upphörande av anställning
Om anställningen för en ledande befattningshavare sägs upp från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Under uppsägningstiden gäller alla anställningsvillkor, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan företaget och den anställde. Inga ytterligare avgångsvederlag kommer att utgå till den anställde. När en ledande befattningshavare säger upp sin anställning kommer den avtalade uppsägningstiden inte att överstiga 6 månader, för VD och koncernchef 12 månader, och det föreligger ingen rätt till något avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för medarbetare
Vid upprättandet av styrelsens förslag till dessa riktlinjer för ersättning har nuvarande lön och anställningsvillkor för MilDefs medarbetare beaktats. Information om medarbetarnas totala inkomster, ersättningens delar, ökning och tillväxttakt över tid, har utvärderats. Därefter har ersättningsutskottet och styrelsen beslutat huruvida principerna och begränsningarna i dem är rimliga.

Beslutsprocessen för att fastställa, granska och införa riktlinjerna
Styrelsen har tidigare inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD och koncernchef eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens eller ersättningsutskottets beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport.

Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättning till bolagsledningen, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av väsentliga förändringar i Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt återgivande av eventuella synpunkter från aktieägare
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har inför årsstämman 2024 setts över i sin helhet. Väsentliga förändringar är som följer.

Justering av den andel som ”Andra förmåner” får utgöra av fast årslön vilket nu reflekterar möjligheten att erbjuda ledande befattningshavare förmånsbil.

Uppsägningstiden från bolagets sida är nu maximerad till 12 månader för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av koncernledningen.

I syfte att kunna motivera till och belöna prestationer vid extraordinära omständigheter har följande stycke införts som förslag: Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver ledande befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den årliga fasta kontantlönen samt ej ges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning för VD och koncernchefen ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Beslut om sådan ersättning för övriga ledande befattningshavare ska fattas av ersättningsutskottet på förslag av VD och koncernchefen.

Inga synpunkter från aktieägarna på Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har kommit till styrelsens kännedom.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 1. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till MilDef Group AB, ”Årsstämma”, Box 22079, 250 22 Helsingborg, eller per e-post till arsstamma@mildef.com.

 1. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida riktlinjerna följts, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-17 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på adress Muskötgatan 6, Helsingborg senast den 2 maj 2024. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mildef.com och på årsstämman.

 1. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse finns i bolaget totalt 39 859 566 aktier och röster.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_________________________

Helsingborg i april 2024
Styrelsen

MilDef Group AB (publ)