Förändring av antal aktier och röster i MilDef Group AB

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

MilDef Group AB (publ) (”MilDef” eller ”Bolaget”) meddelar därom att det idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 39 859 566 aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 9 964 891,50 SEK.

Antalet aktier och röster har ändrats under september till följd av två händelser. Dels via en riktad emission om 2 343 750 aktier, dels via en apportemission om 1 126 443 aktier som utgjorde en komponent i köpeskillingen i samband med förvärvet av Handheld Group AB.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 17:30 CEST.