Delårsrapport januari – september 2023

STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Finansiell utveckling Q3 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 226,5 MSEK (163,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (51).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26,5 MSEK (19,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 11,7 procent (12,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,4 MSEK (12,5), motsvarande en rörelsemarginal om 5,0 procent (7,6).
 • Orderingången minskade med 42 procent till 177,2 MSEK (307,2).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -42,0 MSEK (-40,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,18 SEK).

Finansiell utveckling januari – september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 89 procent till 798,5 MSEK (423,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (49).
 • Justerad EBITDA uppgick till 108,2 MSEK (16,6), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 13,5 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 66,7 MSEK (-2,3), motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (-0,5).
 • Orderingången ökade med 21 procent till 805,6 MSEK (667,5).
 • Orderstocken ökade per den 30 september 2023 med 4 procent till 1 272 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2022 (1 218).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -17,5 MSEK (-45,7).
 • Resultat per aktie efter utspädning den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,07 SEK (-0,17 SEK) och före utspädning 1,09 SEK (-0,17 SEK).

Sammanfattning av väsentliga händelser i det tredje kvartalet, juli – september 2023

 • På försvarsteknikmässan DSEI i London i september lanserade MilDef en helt nyutvecklad varumärkesplattform, WE ARMOR IT, med betydelsen att MilDef gör såväl IT som allt vi arbetar med starkare och mer hållbart.
 • MilDef tecknade under det tredje kvartalet en rad kontrakt på den amerikanska försvarsmarknaden avseende ruggad IT där MilDef med sina produkter kommer att leverera uppdragskritiska funktioner inom markfordon, flygplattformar och fartygsinstallationer.
 • MilDef lanserade under kvartalet handhållna MilDef Tactical Android Device (T.A.D.), som omdefinierar soldatburen digitalisering. Den innovativa enheten adresserar de utmaningar som militär personal står inför genom att erbjuda avancerade tekniska funktioner och robusthet.
 • Under kvartalet lanserades en nyutvecklad Panel PC med en snabbt löstagbar datormodul för en ny nivå av operationell flexibilitet. Den unika kombinationen av display och dator möjliggör banbrytande användning av datorer och displayer i militära operationer.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter periodens utgång fram till undertecknandet av denna delårsrapport.

Kommentar från Daniel Ljunggren, vd och koncernchef MilDef Group

FORTSATT GOD TILLVÄXT

När vi nu stänger det tredje kvartalet konstaterar vi att MilDef som bolag och det MilDef levererar aldrig har varit mer aktuellt eller mer relevant under bolagets 26 år. Betydande försvarsupprustningar i västvärlden står för dörren och MilDef är redo att leverera till den säkerhetspolitiska upprustning som nu sker.

Det tredje kvartalet påvisar fortsatt god tillväxt och försäljningen ökade med 38 procent. Under årets första nio månader uppgick försäljningen till 799 MSEK (424 MSEK), en tillväxt om hela 89 procent. Under samma period ökade bolagets rörelseresultat (justerad EBITDA) med 552 procent, från 16,6 MSEK till 108,2 MSEK. Till det lägger vi en orderbok som är fortsatt stark och uppgår till 1 272 MSEK.

En instabil omvärld och en förändrad dynamik
Omvärlden fortsätter att vara instabil. Säkerhetsläget i vår värld är milt sagt oroande. Min bedömning är att många länder har behov av att stärka sina försvarsförmågor i många år framöver, vilket bekräftas av de planerade ökningarna av försvarsanslagen. Vi är inte nöjda med vår orderingång under det tredje kvartalet, men det tillskriver jag främst volatiliteten över enskilda kvartal. Årets första nio månader påvisar en ökning i orderingången om 21 procent. Framåt är bolaget optimistiskt gällande orderingången då vår adresserbara marknad växer brant. Tidigare fanns tid men begränsat med pengar hos våra slutkunder, nu finns pengar men begränsat med tid. Den förändrade dynamiken kommer att vara fördelaktig för MilDef. I kombination med MilDefs erbjudande och goda anseende ger det oss tro på vår förmåga att konvertera affärsmöjligheter till orderbok.

Leverans i fokus
Bolagets främsta prioritering för 2023 är att framgångsrikt leverera i enlighet med kundernas behov och önskemål. Mot bakgrund av det påvisar tredje kvartalet en fortsatt lageruppbyggnad. I den ambitiösa tillväxtresa MilDef gör är det av yttersta vikt att bolaget möter sina kund- och leveransåtaganden. Vi fortsätter att ha en försiktig syn på utmaningarna kopplade till leverantörskedjorna eftersom viss osäkerhet kvarstår. MilDef arbetar kontinuerligt med att hantera utmaningarna i syfte att säkerställa stabila leveransflöden till våra kunder.

Kassaflöde och rörelsekapital
Den högre lagernivån vid kvartalets slut speglar leveransberedskapen inför det fjärde kvartalet. MilDefs likviditetssituation följer även i år tidigare mönster med ansträngd likviditet under hösten för att sedan klart förbättras under årets första kvartal. Förändringar i rörelsekapitalet påverkar tredje kvartalets kassaflöde negativt med 48,1 MSEK, men det är ett pris värt att betala för att säkerställa leveranser till våra kunder. Rörelsekapitalet i procent av försäljning rullande 12 månader är fortsatt inte på de nivåer som bolaget önskar, men vi står kvar vid bedömningen att det kommer normaliseras och på sikt återgå till historiska siffror. Det i sin tur kommer leda till en positiv effekt på operativt kassaflöde. MilDefs operativa kassaflöde under årets första nio månader, exklusive påverkan från det förvärvade bolaget Handheld, uppgick till +29,5 MSEK. Det är en markant förbättring i relation till jämförelseperioden (-45,7 MSEK).

Produktutveckling
Under kvartalet lanserade vi två nyheter i vår produktportfölj som påvisar MilDefs förmåga att utveckla innovativa produktlösningar. Den första är en stryktålig, handhållen Android-baserad enhet avsedd för militära operationer. MilDefs fokus på slutanvändaren har möjliggjort en produkt som överträffar kraven för en framtidssäkrad soldatburen lösning. Den andra nyheten är nästa generations Panel PC med en snabbt löstagbar datormodul, vilket ger en ny nivå av operationell flexibilitet. Den unika kombinationen av display och dator möjliggör banbrytande användning av datorer och displayer i militära operationer. Systemet har redan idag implementerats på stridsklara plattformar.

LSS Mark – överprövning avslagen
Som vi informerade om redan i det första kvartalet 2023 ansökte MilDef om överprövning av upphandlingen ”LSS Mark – Förbandsintegratör”. Det är en upphandling som syftar till att digitalisera de svenska markförbanden. I det tredje kvartalet står det nu klart att Förvaltningsrätten avslår MilDefs ansökan om överprövning. Trots negativt utfall anser vi att det var ett tydligt och viktigt ställningstagande från vår sida gällande den högst aktuella frågan kring svensk försörjningstrygghet. De goda utsikterna för MilDef att leverera betydande volymer hårdvara och tjänster till nästa generations digitalisering av Sveriges försvar kvarstår.

Positiva förväntningar
De underliggande förutsättningarna för att MilDef ska ha en stark och uthållig tillväxt är fortsatt goda. De framåtriktade satsningarna som accelererats under de senaste åren, i kombination med en betydande orderbok och en aktivare marknad, gör att jag förutspår en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet.

Givet ovan ser jag fortsatt goda möjligheter för MilDef att fortsätta skapa långsiktigt värde för bolagets aktieägare och andra intressenter.

Daniel Ljunggren,

VD och koncernchef MilDef Group

PRESENTATION AV MILDEF GROUPS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

MilDef Groups vd och koncernchef Daniel Ljunggren och CFO Viveca Johnsson presenterar delårsrapporten januari – september 2023.

Datum: Torsdagen den 26 oktober, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 581 082 148#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 klockan 08:00 CET.