Delårsrapport januari – mars 2023

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING – STARK ORDERINGÅNG

Finansiell utveckling Q1 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 100 procent till 283,2 MSEK (141,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 procent (47).
 • Justerad EBITDA uppgick till 34,0 MSEK (6,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 12,0 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,7 MSEK (0,2).
 • Orderingången ökade med 230 procent till 342,9 MSEK (103,9).
 • Orderstocken ökade per den 31 mars 2023 med 72 procent till 1 279 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2022 (744).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 28,8 MSEK (43,4).
 • Vinst per aktie efter utspädning den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 0,75 SEK (0,58 SEK).

Sammanfattning av väsentliga händelser i det första kvartalet, januari – mars 2023

 • Efter en genomförd utvärderingsprocess meddelar MilDefs styrelse den 17 februari att Daniel Ljunggren utses till permanent VD från och med den 26 maj. Daniel Ljunggren är för närvarande bolagets CFO och har innehaft den rollen i mer än 10 år.
 • MilDefs valberedning annonserar den 1 mars att de föreslår att styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle väljs om, att Bengt-Arne Molin och Björn Karlsson väljs in som nya ledamöter i styrelsen, samt att Björn Karlsson utses till styrelsens ordförande. Berndt Grundevik har avböjt omval som ledamot i styrelsen men kommer även fortsatt att leda bolagets Advisory Board.
 • I syfte att ytterligare stärka MilDefs position på den danska marknaden genomförde MilDef en bolagsetablering i Danmark i början av 2023.
 • Under 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. I januari 2023 lades de första beställningarna på avtalet. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023–2024. Ordern omfattar prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 april meddelade Försvarets materielverk (FMV) sitt tilldelningsbeslut i upphandlingen som namngivits som LSS Mark. Upphandlingen omfattade två delar, dels Centralt systemstöd, dels Förbandsintegratör. MilDef utpekades av FMV som näst bästa leverantör inom båda områdena. Efter noggrant övervägande lämnade MilDef den 27 april in en ansökan om överprövning av den del av upphandlingen som avser Förbandsintegratör till Förvaltningsrätten i Stockholm med yrkande om att upphandlingen ska göras om. Grunden för yrkandet är i korthet att den av FMV tillämpade utvärderingsmodellen inte har lett till det ekonomiskt mest fördelaktiga valet av leverantör. Utgången av överprövningsprocessen är oviss vid tidpunkten för avgivande av denna rapport. MilDef följer löpande utvecklingen och kommer informera vidare när relevant information finns att förmedla.
 • Inga andra händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter periodens utgång fram till undertecknandet av denna delårsrapport.

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group
Lönsam tillväxt och rekordstor orderingång sätter tonen för 2023

Jag låter vanligen ekonomiska nyckeltal tala för sig själva och använder primärt VD-ordet till att beskriva händelser som varit viktiga för både kvartalets resultat och framtiden. Det blir fokus även här men inledningsvis vill jag ändå notera tre av de finansiella tal som vi följt extra noga.

MilDef dubblerade omsättningen till 283 MSEK vilket gav positiva skalfördelar och verksamheten levererade därmed sin historiskt bästa lönsamhet i ett första kvartal med 12 procent justerad EBITDA. Både omsättning och rörelseresultat överskuggades dock av orderingången som ökade med 230 procent till 343 MSEK. Särskilt glädjande var att orderboken fylldes på med beställningar av teknikutveckling och koncept som skapar nya möjligheter för fler och större affärer i framtiden.

Teknikutveckling och affärer med framtidspotential
Ett fortsatt förtroende hos kunder i Storbritannien gällande leverans av Nato-kompatibla datorer och nätverksprodukter ledde under kvartalet till ett kontrakt från RBSL till den brittiska arméns uppgraderade Challenger 3 Main Battle Tank. Dessa produkter möter även en fordonsstandard (GVA) som blir allt viktigare för interoperabilitet.

Prototypbeställningar på ett tiotal olika produkter till ett icke namngivet Nato-land skapade under kvartalet positiva utmaningar; att hantera en rekordstor backlog för utvecklingsprojekt. Tillsammans med teknik- och resurspartners klarar vi att skala upp även denna del av MilDefs växande verksamhet. Produkterna har potential att återanvändas hos andra nationers kunder samt även att i större volym beställas till serieleveranser i senare skede.

En annan spännande teknikutveckling sker i samarbete med en svensk industripartner, där ett nyskapande koncept för modularitet och mobilitet kommer att vara del av digitaliseringen av ett världsledande försvarssystem. Detta koncept bedömer vi har potential att vidareutvecklas till flertalet relaterade produkter inom samma familj.

Inom mjukvara fortsatte vårt banbrytande OneCIS att vinna framgångar och exporten av detta system har accelererats. Under kvartalet fortsatte utveckling och anpassning vilket öppnar dörren för ytterligare potentiella kunder.

På tjänstesidan fick MilDef beställningar som breddade leveranserna ytterligare. Hela livscykeln inom digitalisering – från design och koncept, till införande och integration, samt underhåll och avveckling/ersättning – ingår i det för MilDef allt viktigare tjänsteerbjudandet.

Angående komponentbrist och förseningar
Vi har under kvartalet sett en fortsatt ljusning i leverantörsleden gällande halvledarkomponenter. Kombinationen av justerad lagerhållningstaktik och minskande ledtider gjorde att produktionen och leveranserna mötte verksamhetens målbild. Ungefär hälften av de rapporterade förseningarna från fjärde kvartalet 2022 är nu levererade.

Konsolidering av marknaden
Det fortsätter finnas goda möjligheter för förvärvande bolag som MilDef att hitta intressanta förvärvsobjekt inom säkerhets- och försvarssektorn. Även om MilDef under starten av 2023 lagt mycket kraft på att integrera tidigare förvärvade verksamheter så ska förvärv under andra halvåret inte uteslutas. Även fortsatt gäller vår princip att vara selektiva med förvärven och säkerställa att tydliga mervärden kan realiseras i närtid.

Säkerhetspolitiskt läge kopplat till leverantörsportföljen
MilDef producerar delar av sin produktportfölj i Taiwan, ett land som har en ansträngd säkerhetspolitisk relation till Kina. MilDef har över flera år sett en minskande riskexponering eftersom dessa produkter är den del av intäktsströmmarna med lägst tillväxt, men åtgärder görs naturligtvis för att ytterligare säkra framtida leveranser. Bland annat stärker MilDef sina möjligheter att flytta delar av produktionen till Europa eller USA, och det pågår även ett aktivt arbete med att bredda leverantörsportföljen med så kallad dual och triple sourcing; det vill säga skaffa alternativa leverantörer för motsvarande produkter. I dagsläget är det inte möjligt att helt frigöra sig från framtida säkerhetspolitiska risker i leveranskedjan, men exponeringen bedöms hanterbar.

Bakslag med potential att omvandlas till framgång
Det var med förvåning av det negativa slaget vi fick information om tilldelningen av ”LSS Mark – Förbandsintegratör”, en upphandling som syftar till att digitalisera den svenska armén till en modern nivå på nuvarande tekniska plattform. MilDef är en av relativt få leverantörer som trovärdigt och med nationell försörjningstrygghet har förmågan att leverera detta uppdrag. Detta förhållande understödjs av att MilDef var den anbudsgivare som fick högst kvalitetspoäng i upphandlingen. Vi har valt att ansöka om överprövning av upphandlingen med motiveringen att den aktuella utvärderingsmodellen går sönder, och misslyckas med sitt syfte att peka ut det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med uttalad viktning till fördel för kvalitet, när någon anbudsgivare lämnar ett icke marknadsmässigt pris. Oavsett utfallet i denna process så fortsätter MilDef att med full kraft leverera integrationstjänster för nuvarande tekniska plattformar, att vara med och förstärka den nationella försörjningskedjan för svenska försvarsföretag, samt att bygga nästa generations infrastruktur för digitalisering – i Sverige, Norden och andra Nato-nationer.

Summering av kvartalet och blicken riktad framåt
Det första kvartalet levererade starkt inom alla områden. Omvärldssituationen var fortsatt besvärlig, i synnerhet med säkerhetspolitisk oro och krig i närområdet. Detta skapar, i motsats till vad många tror, en situation där beställningar av MilDefs produkter ofta senareläggs. Prioriterade områden för många kunder har varit operativ förmåga snarare än modernisering och digitalisering, även om framtida behov samtidigt är kraftigt ökande. Trots omvärldsläget har tillväxttakten i MilDef fortsatt stiga med förbättrad lönsamhet som effekt.

Under andra kvartalet kommer vi att genomföra ett planerat VD-byte, där Daniel Ljunggren tar över rodret och jag har föreslagits som styrelseordförande vid kommande stämma. Med tillförsikt ser jag fram emot att Daniel, bolagsledningen och våra 300 fantastiska medarbetare fortsätter implementera den strategi för tillväxt och ökande lönsamhet som vi sjösatt tillsammans.

Slutligen konstaterar jag att vi befinner oss i en tid där exponentiella möjligheter skapas och där modern teknologi blir en katalysator för värdeskapande på nivåer som sällan eller aldrig tidigare skådats. MilDef är väl kalibrerat för att inte bara ta del av den positiva utvecklingen i vår domän utan även vara med och driva den framåt.

Jag tackar medarbetare, kunder, partner, leverantörer och ägare för ett synnerligen väl genomfört kvartal.

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups DELÅRSRAPPORT januari – MARS 2023

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari – mars 2023.

Datum: Fredagen den 5 maj, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 711 253 36#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 klockan 08:00 CET.