Delårsrapport januari – mars 2022

STARKT FÖRSTA KVARTAL, KRAFTIGT FÖRBÄTTRADE MARKNADSUTSIKTER

Finansiell utveckling Q1 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 177 procent till 141,3 MSEK (51,0).
  • Bruttomarginalen uppgick till 47 procent (34).
  • Justerad EBITDA uppgick till 6,3 MSEK (-14,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent (-29,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 MSEK (-22,9) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-3,7).
  • Orderingången ökade med 31 procent till 103,9 MSEK (79,5).
  • Orderstocken ökade per den 31 mars 2022 med 50 procent till 744,0 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2021 (497,6).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 43,4 MSEK (-20,0).

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group

Ett styrkebesked i bistra tider

”I en förändrad värld och utmanande samtid levererade MilDef ett första kvartal med en stark omsättningsökning. Gedigna insatser från inte minst de förvärvade verksamheterna under 2021 kombinerat med hög leveransförmåga av nyproducerad hårdvara resulterade i vårt starkaste första kvartal hittills.”

Omsättningen ökade med 177 procent i jämförelse med samma period föregående år, till för det första kvartalet rekordhöga 141,3 MSEK (51,0). Den komponentbrist som under slutet av 2021 orsakade leveransförseningar in i 2022 var en positivt bidragande faktor till det starka första kvartalet. Det ökade intresset för MilDefs produkter och tjänster fick inte fullt genomslag i kvartalets orderingång, men trots det ökade orderingången med 31 procent till 103,9 MSEK (79,5 MSEK). Vid utgången av det första kvartalet var orderboken på den hittills högsta nivån i MilDefs historia, 744,0 MSEK (497,6).

Makrotrender och långsiktiga effekter
Jag konstaterar att motreaktionerna på Rysslands väpnade invasion av Ukraina har förutsättningar att skapa långsiktigt gynnsamma effekter för försvarsindustrin. I Sverige, och i andra länder, intensifieras nu ansträngningarna att både modernisera och öka försvarsförmågan. MilDef är väl positionerat för att möta de allt skarpare kraven på försörjningstrygghet och leveransförmåga. Det är viktigt att analysera och agera på de makrotrender som nu i högsta grad påverkar vår industri. De främsta trender vi ser just nu är:

• Väsentligt ökade försvarsanslag i många länder under överskådlig framtid.

• Modernisering och digitalisering inom samhällsviktiga funktioner leder till allt större behov av våra tjänster och produkter.

• Nationella och regionala försörjningsförmågor får högre strategisk prioritet.

Det bör noteras att det finns en inbyggd tröghet i systemet som sannolikt gör att det dröjer något eller några kvartal innan mätbara förändringar för bolag liknande MilDef kan observeras.

Vi gör också bedömningen att den långsiktigt positiva marknadstillväxten kan skapa nya konkurrenter, även om tröskeleffekten i denna förtroendebransch är hög. Marknadstillträde försvåras sannolikt på grund av ökade krav på nationell och regional produktion.

Strategiska satsningar för tillväxt
Den förändrade marknadsdynamik som omvärldsläget nu ställer oss inför ledde under det första kvartalet till en intensifiering av arbetet med vår förvärvsagenda. Vår strategi är fortsatt att genomföra ett till två förvärv årligen. Samtidigt är vi måna om att förvärva bra bolag och göra dem bättre; vi är selektiva och inväntar rätt tillfällen. Vidare har vi under perioden förberett produktionsanläggningarna i Helsingborg och Stockholm för ökade volymer framöver. I takt med att vårt tjänsteerbjudande förväntas växa har vi också accelererat våra rekryteringsplaner inom exempelvis installation och integration. Vi möter nuvarande komponentbrist med en ökad lagerhållning av kritiska komponenter, för att effektivt leva upp till våra kunders behov. Med syftet att adressera de ökade kraven på nationell och regional försörjningsförmåga har MilDef efter årsskiftet startat ett bolag i Finland för att ytterligare stärka sin position i Norden.

Med blicken riktad mot en säkrare och tryggare framtid
De betydande försvarssatsningar som nu sker på flertalet marknader saknar till stora delar historisk motsvarighet. Backspegeln är därför inte längre ett relevant instrument för att förutspå framtiden. MilDef riktar nu, tillsammans med våra kunder, blicken mot framtidens behov. I det nya läget krävs av oss ett förnyat perspektiv inom produktionsplanering och ett större helhetsansvar för att bidra till morgondagens utökade försvarsförmågor.

MilDef har ambitionen att vara en katalysator i den förändringen. Vi bidrar med full kraft till en säkrare och tryggare framtid.

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups DELÅRSrapport januari-mars 2022
MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari-mars 2022.

Datum: Torsdagen den 28 april, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 519 894 04#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 08:00 CEST.