Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

STARK ORDERINGÅNG OCH ÖKAD BRUTTOMARGINAL

Finansiell utveckling Q3 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 163,7 MSEK (136,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (45).
 • Justerad EBITDA uppgick till 19,9 MSEK (14,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 12,2 procent (10,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,5 MSEK (2,3) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-4,4).
 • Orderingången ökade med 158 procent till 307,2 MSEK (119,2).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -40,1 MSEK (-40,4).

Finansiell utveckling januari – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 423,5 MSEK (268,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (44).
 • Justerad EBITDA uppgick till 16,6 MSEK (-2,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 3,9 procent (-0,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,3 MSEK (-31,1) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-11,5).
 • Orderingången ökade med 75 procent till 667,5 MSEK (380,4).
 • Orderstocken per den 30 september 2022 uppgick till 1 218 MSEK (712), vilket motsvarar en ökning om 71 procent.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -45,7 MSEK (-58,2).

Sammanfattning av väsentliga händelser i det tredje kvartalet, juli – september 2022

 • MilDef tecknar ett strategiskt ramavtal med en försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land, uppskattat värde uppgår till cirka SEK 2,8 miljarder över 20 år.
 • Som en följd av försvarsmarknadens utveckling, i kombination med MilDefs positionering och framtidsutsikter, höjde styrelsen bolagets tillväxtmål från minst 15 procent per år till minst 25 procent per år, över tid.
 • MilDef förvärvar samtliga aktier i Handheld Group AB, ett bolag specialiserat inom ruggade datorer. Förvärvet ökar tempot i MilDefs strategi för lönsam tillväxt, adderar ett kompletterande produktsegment samt breddar kundbasen.
 • I syfte att möjliggöra fortsatt expansion genom strategiska förvärv genomförde MilDef en riktad nyemission om 150 MSEK.

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group

Nya allianser och lönsam tillväxt

Under det tredje kvartalet realiserade MilDef flera viktiga affärer som kommer att ge positiva avtryck på bolaget långt in i framtiden. Det med störst finansiell påverkan är ett 20-årigt ramavtal med en icke namngiven Nato-nations försvarsmakt, till ett värde av 2,8 miljarder SEK. Till det adderar vi förvärvet av Handheld Group AB, vilket var det enskilt största förvärvet hittills för MilDef. Förvärvet resulterar i en expansion av både teknologi och marknadssegment samt stärker MilDefs geografiska avtryck. Under det tredje kvartalet gjordes också de första avropsbeställningarna på det svenska ramavtalet med FMV som MilDef signerade i maj 2022. Ett ramavtal som bedöms vara värt 870 miljoner SEK över en sjuårsperiod.

Allianser ger ökad styrka
Det genomgående temat för MilDef i det tredje kvartalet var ökad styrka genom viktiga allianser – med nationell och internationell försvarsindustri, med myndigheter och med försvarsmakter. Särskilt glädjande var att vi lyckades förbättra vår bruttomarginal trots en fortsatt besvärlig komponentmarknad, vilket kombinerat med fortsatt tillväxt, leder till en förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år.

Vi fortsätter addera värde via förvärv
I linje med målsättningen att genomföra minst ett förvärv per år slutfördes under september den hittills största transaktionen i bolagets historia. Handheld Group AB är en internationell koncern som utvecklar och producerar taktisk IT, med kunder inom områden som MilDef definierar som samhällsviktig verksamhet. MilDefs allt starkare koppling till totalförsvarskonceptet är en sedan tidigare kommunicerad strategi. Det finns god potential för kommersiella synergier in i försvarssegmentet där MilDef har sina största styrkor. Vi välkomnar Handheld Group och dess medarbetare in i MilDef-familjen och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans.

Orderstocken på nya rekordnivåer
Det tredje kvartalet 2022 såg en stark orderingång på +300 MSEK, en ökning med hela 158 procent jämfört med samma period föregående år. Orderstocken var vid periodens slut högre än någonsin tidigare och uppgick till 1,2 miljarder SEK, vilket är 71 procent högre än vid utgången av samma period 2021.

Det är värt att notera att MilDef under det tredje kvartalet 2022 fortsatt såg begränsade effekter av de ökade försvarsanslagen. Bedömningen är således att ökningen av kvartalets orderingång helt eller delvis hade skett även utan den annonserade men ännu inte realiserade upptrappningen av försvarsrelaterade inköp av produkter och tjänster.

Framgångar på de stora försvarsmarknaderna
I både USA och UK visar MilDefs lokala dotterbolag på starka framsteg och ökad orderingång. Efter ett flertal tuffa år med Brexit och pandemi har vi observerat en positiv rekyl på dessa marknader, där MilDef har erbjudanden som är väl anpassade för ländernas stora behov av modernisering och digitalisering. På USA-marknaden är förvärvet av Handheld extra intressant, då vi nu har en dubbelt så stor organisation med goda möjligheter att förstärka erbjudandet till en bredare grupp av kunder.

Viktiga allianser fortsätter att gynna MilDef
Jag har tidigare pekat på värdet av Nato-medlemskap för svensk försvarsindustri med exportkapacitet. Även om Sveriges och Finlands medlemskap ännu inte är helt klara så såg vi under perioden ett ökat intresse för MilDefs portfölj. I synnerhet fick vi framgång med OneCIS, vår mjukvara som möjliggör Nato-kompatibel effektivisering och utrullning av IT-system i taktiska miljöer. Exporten till nya länder har påbörjats och går snabbare än vi tidigare hade trott, sannolikt som en konsekvens av stora satsningar inom Nato.

Även gällande de nordiska ländernas samarbete har MilDef fått en starkare position med hjälp av de relationer som finns på de nordiska marknaderna. Etableringen av ett dotterbolag i Finland har exempelvis visat sig helt rätt. Ökat samarbete är i linje med den strategi som MilDef förespråkar gällande försörjningstrygghet, d.v.s. logistikkedjor i närliggande och samverkande geografier.

Vad händer i det fjärde kvartalet?
Vi fortsätter att steg för steg stärka vår position som strategisk leverantör av taktisk IT inom Nato och EU. MilDef expanderar inom totalförsvar och samhällsviktiga funktioner, samt ökar takten i sin försvarsindustriella Norden-strategi.

Vi ser fram emot ett intensivt sista kvartal 2022 där våra förmågor testas till det yttersta. Med siktet inställt på framtiden och tack vare vår förmåga att ge våra kunder ett teknologiskt övertag fortsätter MilDef att accelerera sin tillväxt, en tillväxt som hittills i år överstiger det uppgraderade finansiella målet på minst 25 procent tillväxt per år, över tid.

Jag vill särskilt tacka våra professionella, duktiga och lojala medarbetare som på ett imponerande sätt presterar med fortsatt hög kvalitet, även om det är under komplicerade marknadsförhållanden. De gör så i en osäker omvärld och som stolta medarbetare i ett försvarsföretag som växer snabbt i både storlek och relevans.

Vi avslutar härmed det tredje kvartalet och kastar oss hungrigt över det fjärde. Tack för att ni följer med på vår resa.

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups DELÅRSrapport JANUARI-September 2022

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari-september 2022.

Datum: Torsdagen den 27 oktober, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 998 337 623#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 08:00 CEST