Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Höjdpunkter Q2 2021 Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5). Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8). Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0). Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32). Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent (-6,3). Operationellt kassaflöde uppgick till

Höjdpunkter Q2 2021

 • Orderingången ökade med 38 procent till 181,7 MSEK (131,5).
 • Orderstocken ökade med 180 procent till 634,0 MSEK (226,8).
 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 MSEK (51,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (32).
 • Justerad EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-3,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om -2,8 procent (-6,3).
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -0,1 MSEK (-49,4).
 • Bolagets revolverande kreditfacilitet utökades med 25 MSEK till totalt 50 MSEK.
 • Förvärvskrediten som upptogs i samband förvärvet av Sysint AS i det första kvartalet 2021 amorterades i sin helhet (30 MSEK).
 • Den 4 juni noterades bolagets aktie på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 10 958 904 aktier till kursen 36,50 SEK. Nyemissionen tillförde bolaget totalt ca 400 MSEK före avdrag för noteringskostnader.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Som ett resultat av att övertilldelningsoptionen utnyttjandes genomfördes en nyemission om 449 939 aktier.
 • MilDef annonserade den 20 juli att man tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Defcon Solutions AB.
 • Nyemission om 321 512 aktier genomfördes i samband med förvärvet av Defcon Solutions AB.

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group:

Accelererad tillväxt och fortsatt ökad orderingång

Aktiviteten på försvarsmarknaden fortsatte att vara gynnsam under det andra kvartalet. Med signifikanta beställningar från Sverige och Norge blev de nordiska satsningarna på försvarsförmåga och beredskap tongivande för MilDefs verksamhet under det andra kvartalet. Efter kvartalets utgång genomförde MilDef ytterligare ett strategiskt betydande förvärv.

Efter noteringen på Nasdaq Stockholm den 4 juni har verksamheten fortsatt att leverera på både den operativa och strategiska agendan. Inom förvärvsarbetet har kandidatlistan ytterligare utvecklats och prioriterats, vilket har fått extra kraft av den positiva publicitet som börsnoteringen skapat. Verksamheten har på ett utmärkt sätt visat sig vara förberedd på de regulatoriska förändringar som börsmiljön medför.

Första kvartalets förvärv av norska Sysint AS bidrog till både ökad tillväxttakt och nya internationella affärsmöjligheter i det andra kvartalet. Sysint AS är verksamt inom tjänster och mjukvara, två områden där MilDef expanderar. Samarbetet och integrationen har fungerat väl.

Efter andra kvartalets utgång genomfördes förvärvet av svenska Defcon Solutions AB. Även detta förvärv adresserar området tjänster, med fokus på integration. På en starkt växande svensk försvarsmarknad bedöms det vara av betydande vikt att MilDef har förmågan att snabbt och effektivt leverera helhetslösningar, vilket förvärvet kommer att bidra till.

Den starka tillväxten fortsatte i det andra kvartalet vilket gör att vi går in i andra halvåret med en rekordstark orderbok. Fortsatta satsningar på tillväxt och personal ledde till att rörelseresultatet första halvåret inte utvecklades lika positivt som omsättning och bruttomarginal. Blickar vi framåt bedömer verksamheten att marknadspotentialen motiverar fortsatt prioritering av accelererad tillväxt, både organiskt och förvärvsdrivet.

Presentation av MilDef Groups delårsrapport januari-juni 2021

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar delårsrapporten januari-juni 2021.

Datum: Onsdagen den 4 augusti, klockan 11:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet

Anslutning till mötet görs genom att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Vänligen anslut eller ring in 5 minuter före utsatt starttid.

Telefonnummer:

+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 156 570 498#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på www.mildef.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, CEO
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2021 klockan 08:00 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com