Bokslutskommuniké januari – december 2023

ETT STARKT AVSLUT PÅ ETT STARKT ÅR

Finansiell utveckling Q4 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 353 MSEK (315).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,2 procent (45,8).
 • Justerad EBITDA uppgick till 59,8 MSEK (43,4), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 17,0 procent (13,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,4 MSEK (31,5), motsvarande en rörelsemarginal om 11,7 procent (10,0).
 • Orderingången ökade med 51 procent till 408 MSEK (271).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 26,2 MSEK (-49,3).

Finansiell utveckling helår 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 56 procent till 1 151 MSEK (739).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,3 procent (47,7).
 • Justerad EBITDA uppgick till 168,0 MSEK (60,0), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 14,6 procent (8,1).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 108,1 MSEK (29,2), motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (4,0).
 • Orderingången ökade med 29 procent till 1 214 MSEK (938).
 • Orderstocken ökade per den 31 december 2023 med 15 procent till 1 327 MSEK i jämförelse med samma tidpunkt 2022 (1 156).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 8,7 MSEK (-95,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,71 SEK (0,37 SEK).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning för räkenskapsåret 2023 fastställs till 0,50 SEK per aktie.

Sammanfattning av väsentliga händelser i det fjärde kvartalet, oktober – december 2023

 • MilDef vann i det fjärde kvartalet en strategisk hårdvaruaffär från ett icke namngivet, europeiskt Nato-land. Beställningen är ett avrop på aktuellt ramavtal och en effekt av att nationen accelererar uppbyggnaden av sina försvarsförmågor. Ordern är värd 30 MSEK och leveranser beräknas ske under 2024.
 • MilDefs dotterbolag Handheld vann under kvartalet en order från Makin. Beställningen gäller leverans av stryktåliga tablets i Algiz RT10-serien till Makin, en internationell leverantör av maskinstyrning. Avtalet sträcker sig över fem år och det totala ordervärdet uppgår till 67 MSEK.
 • Försvarets materielverk (FMV) lade under kvartalet en rad beställningar gällande stryktålig IT-utrustning till svenska Försvarsmakten. Det handlar om produkter såsom datorer, laptops och nätverksutrustning. Värdet av leveranserna, som sker under 2024, uppgår totalt till 45 MSEK.
 • Clavister, ledande inom europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska applikationer, beställde under kvartalet MilDefs hårdvara till ett värde av 97 MSEK. Ordern följer en tidigare prototypbeställning avseende kundanpassad och stryktålig nätverksutrustning. Produkten utgör en del av Clavister Cyber Armour, ett integrerat cybersäkerhetssystem för försvarsplattformar. Leveranser sker 2024-2029.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MilDef tecknade i februari ett samförståndsavtal med försvarsföretaget Lockheed Martin för att utforska industriellt samarbete inom Sveriges flyg- och rymdsektor.
 • Inga övriga händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter periodens utgång fram till undertecknandet av denna bokslutskommuniké.

Kommentar från Daniel Ljunggren, vd och koncernchef MilDef Group

ETT STARKT AVSLUT PÅ 2023 SÄTTER TONEN FÖR 2024

Det fjärde kvartalet är bolagets starkaste kvartal någonsin beträffande både omsättning och orderingång. Orderingången i kvartalet ökade med 51 procent till 408 MSEK. Glädjande kan vi också konstatera att bolagets fokus på operativt kassaflöde har gett effekt. I kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till +26,2 MSEK i jämförelse med -49,3 MSEK under samma period 2022. Även orderboken växte med 15 procent och uppgick till rekordhöga 1 327 MSEK vid årets slut.

Jämte ovan nämnda glädjeämnen lever vi dessvärre i en fortsatt instabil värld med ett oroande säkerhetsläge. Många länder har ett uttalat behov av att stärka sina försvarsförmågor under många år framöver, vilket bekräftas av snabbt ökande försvarsanslag. Därav har vi en stark tro på en betydande efterfrågeökning av europeisk försvarsteknik den kommande 10-årsperioden. Givet den bakgrunden har MilDef och det vi levererar aldrig varit mer relevant. I syfte att ta tillvara på kommande tillväxtmöjligheter behåller vi vårt skarpa fokus på att stärka MilDefs marknadsposition och operativa förmåga.

Långsiktighet viktigare än enskilda kvartal
Rekordkvartal i all ära, men än viktigare för att driva långsiktigt aktieägarvärde är bolagets finansiella utveckling över tid. MilDef verkar i en bransch som präglas av volatil orderingång över enskilda kvartal och volatiliteten över kvartalen bedöms kvarstå framåt. Detta innebär att utvärderingen av MilDefs finansiella prestanda lämpligast görs över en längre tidshorisont. Den senaste12-månadersperioden påvisar en tillväxt om 56 procent, varav 47 procent är organisk. Detta samtidigt som rörelseresultatet förbättras med 180 procent, från 60 MSEK till 168 MSEK. Rörelsemarginalen för helåret uppgår till 15 procent (8%), vilket är över bolagets långsiktiga mål om 10 procent över tid. Orderingången ökade med 29 procent, från 938 MSEK till 1 214 MSEK. Summeringen blir att MilDef gjort en tydlig positiv förflyttning av bolagets finansiella prestanda under den senaste 12-månadersperioden.

Kassaflöde och rörelsekapital utvecklas i positiv riktning
I det fjärde kvartalet ser vi positiva effekter av bolagets allt tydligare fokus på det operativa kassaflödet i takt med att genomförda aktiviteter nu börjar ge resultat. Detta trots en fortsatt stark tillväxt, vilket driver ökat behov av rörelsekapital. MilDefs operativa kassaflöde under helåret 2023 uppgick till +8,7 MSEK. Det är en markant förbättring i relation till jämförelseperioden 2022 då ett negativt operativt kassaflöde om -95,0 MSEK redovisades. Rörelsekapitalet i procent av försäljning rullande 12 månader är fortsatt inte på de nivåer som bolaget önskar, men vi står kvar vid bedömningen att det kommer att normaliseras och på sikt återgå till historiska siffror kring 25 procent. Det i sin tur kommer att leda till ytterligare positiva effekter på det operativa kassaflödet framåt.

Marknadsförutsättningar 2024 och framåt
Bakom 2023 års starka utveckling ligger högre aktivitetsnivå på marknaden, i kombination med ökad digitalisering hos våra slutkunder. De geopolitiska spänningarna i omvärlden påverkar vår industri och har resulterat i den största ökningen av försvarsinvesteringar på 30 år, framför allt i Europa. Det är dock viktigt att nämna att MilDefs tillväxt under 2023 främst är ett resultat av tidigare fattade beslut avseende modernisering och digitalisering inom försvarsmakterna. Effekten av de nyligen ökade försvarsbudgetarna förväntas först få genomslag längre fram. Behoven av mer avancerade tekniska förmågor, säkrare försörjningskedjor och återuppbyggnad av lager från låga nivåer kommer att driva efterfrågan under den kommande tioårsperioden, framför allt inom den europeiska försvarsindustrin.

Operativ förmåga har prioriterats initialt
Sedan Ryssland inledde invasionen av Ukraina har den europiska försvarsindustrin navigerat i delvis ny och okänd terräng. Att ställa om från nedrustning till att bygga upp en kraftigt utökad försvarsförmåga tar tid. På MilDef kan vi konstatera att upprustningen – i motsats till vad som kunde förväntas – initialt har medfört en situation där beställningar av MilDefs produkter har prioriterats bort till förmån för mer basala behov. Detta då fokus för MilDefs slutkunder har förskjutits från modernisering och digitalisering till renodlad operativ förmåga. Samtidigt har behovet av modernisering – som var stort redan tidigare – ökat i och med ett ökat försvarsfokus. På MilDef positionerar vi oss för att vara redo för större volymer.

Summering av 2023 och utblick mot 2024
Nu gör vi bokslut och lägger 2023 bakom oss. Ett år där MilDef gjort viktiga framsteg både operationellt och finansiellt. Bolaget redovisar ett rekordresultat, en stark tillväxt och tydligt förbättrat kassaflöde och för detta vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare, kunder och leverantörer för deras insatser under året.

MilDef går in i 2024 med en rekordhög orderbok, viktiga ramavtal på plats och med en god beredskap att möta marknadens snabbt växande behov. Sammanfattningsvis ser jag fram emot 2024 med stor tillförsikt.

Daniel Ljunggren,
VD och koncernchef MilDef Group
 

PRESENTATION AV MILDEF GROUPS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2023

MilDef Groups vd och koncernchef Daniel Ljunggren och CFO Viveca Johnsson presenterar bokslutskommuniké januari – december 2023.

Datum: Torsdag den 8 februari, klockan 10:00. Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com samt via nyhetstjänsten Cision.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 485 572 127#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com

Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 klockan 08:00 CET.