Bokslutskommuniké januari – december 2022

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS LEVERANSFÖRSKJUTNINGAR

Finansiell utveckling Q4 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 315,3 MSEK (200,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 procent (46).
 • Justerad EBITDA uppgick till 43,4 MSEK (34,6), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 13,8 procent (17,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31,5 MSEK (28,2).
 • Orderingången ökade med 27 procent till 270,7 MSEK (213,2).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -49,3 MSEK (-13,3).

Finansiell utveckling helår 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 57 procent till 738,8 MSEK (469,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 procent (45).
 • Justerad EBITDA uppgick till 60,0 MSEK (32,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,1 procent (6,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,2 MSEK (-2,9) inklusive jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-11,5).
 • Orderingången ökade med 59 procent till 938,2 MSEK (589,4).
 • Orderstocken per den 31 december 2022 uppgick till 1 156 MSEK (732), vilket motsvarar en ökning om 58 procent.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -95,0 MSEK (-71,4).
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (-0,03 SEK).
 • Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning till aktieägarna lämnas avseende verksamhetsåret 2022. Förslaget lämnas mot bakgrund av bolagets branta tillväxttakt och därmed bedömt ökade rörelsekapitalbehov under 2023.

Sammanfattning av väsentliga händelser i det fjärde kvartalet, oktober – december 2022

 • I december 2022 annonserar MilDef att man ser realiserade leveransförseningar i det fjärde kvartalet om cirka 60-70 MSEK. Det slutliga omfånget av leveransförskjutningarna uppgick till cirka 100 MSEK, d.v.s. ytterligare hårdvaruleveranser om cirka 20–30 MSEK har förskjutits in på 2023. Bakgrunden till förseningarna är brist på halvledarkomponenter till MilDefs hårdvaruportfölj. Inga affärer förloras på grund av detta, dock påverkas omsättning och vinst negativt under fjärde kvartalet. Leveransförseningarna påverkar i stället första halvåret 2023 positivt.
 • MilDef vinner en tilläggsaffär till den brittiska arméns MIV program, värdet på ordern uppgår till cirka 70 MSEK. Leveranserna kommer att ske 2023–2024.
 • I det fjärde kvartalet 2022 etablerar MilDef sin första produktionsanläggning utanför Sverige. Produktionsanläggningen är baserad i Cardiff, Wales. Den nya anläggningen tillverkar MilDefs egenutvecklade plattform för taktisk IT.
 • MilDefs VD, Björn Karlsson, meddelar styrelsen att han önskar lämna sitt uppdrag som VD för MilDef. Björn avser att fortsätta sitt uppdrag som VD fram till kommande årsstämma då bolagets vice VD och CFO, Daniel Ljunggren, preliminärt tillträder som tillförordnad VD. En grupp större aktieägare har i samråd med styrelseordförande Jan Andersson beslutat att till valberedningen föreslå Björn Karlsson som ny styrelseordförande.

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Under 2022 kommunicerade MilDef ett 20-årigt ramavtal värt 2,8 miljarder kronor, med en icke namngiven försvarsmakt i ett europeiskt Nato-land. I januari 2023 lades de första beställningarna på avtalet. Ordervärdet på denna initiala affär uppgår till cirka 50 MSEK med leveranser under perioden 2023-2024. Ordern omfattar prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet.
 • I syfte att ytterligare stärka MilDefs position på den danska marknaden genomförde MilDef en bolagsetablering i Danmark i början av 2023.
 • Inga andra händelser som är att betrakta som väsentliga har inträffat efter periodens utgång fram till undertecknandet av denna bokslutskommuniké.

Kommentar från Björn Karlsson, vd och koncernchef MilDef Group

Ännu ett tillväxtkvartal som understryker ökad acceleration

Att MilDef skulle fortsätta vinna internationella affärer och leverera från en välfylld orderbok var förväntat, men det finns anledning att glädjas över några ytterligare komponenter som skapar förutsättningar för fortsatt expansion. Förutom helårets betydande omsättningstillväxt, en tillväxt som hittills skett utan draghjälp av ökade försvarsbudgetar, fortsätter framgångarna inom strategiska Nato-projekt, framförallt gällande digitalisering och modernisering av fordon. Med volymökningarna följer förbättrad bruttomarginal om 48 procent jämfört med 45 procent föregående år.

Under helåret 2022 ökade MilDef omsättningen med 57 procent, vilket är väsentligt över vårt finansiella tillväxtmål. Justerat rörelseresultat (EBITDA) ökade med 86 procent och uppgick till 60,0 MSEK (32,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,1 procent (6,9).

Strategisk ompositionering av MilDef leder till större och bättre affärer
De två största ramavtalen som kommunicerats under året är betydelsefulla på flera sätt. Det första avtalet gäller Sverige och omfattar 870 MSEK över sju år. Det andra gäller en icke namngiven Nato-nation där MilDef får breda uppdrag inom militär digitalisering och omfattar 2,8 miljarder kronor över tjugo år. Bortom värdet av ramavtalens affärsmässiga överenskommelser, där MilDefs produkter och tjänster kan flöda fritt, är avtalen även starka indikatorer på att bolagets transformation från produktleverantör till systemhus fått ett gott fäste i viktiga kundrelationer.

Dessa avtal har kommit på plats i syfte att låta MilDef ta ett större helhetsansvar inom högt prioriterade projekt för modernisering och förmågeökning. Lösningarna som vi erbjuder har förutsättningar att paketeras och internationaliseras, inte minst till nationer som har Nato-kompatibilitet och interoperabilitet högt på sin agenda.

Med växande förmågor inom hårdvara, mjukvara och tjänster fortsatte MilDef under 2022 att möta kundernas krav på ”färre leverantörer som levererar en större helhet”, samt att högre upp i värdekedjan bygga bättre marginaler och affärer med leverans över längre tid.

Förvärvskompassen visar vägen mot framtiden
Genom förvärvet av Handheld hösten 2022 förstärktes MilDef inom flera prioriterade områden. Ökad marknadsnärvaro på viktiga försvarsmarknader ger nya plattformar för expansion, ett arbete som kommer att påbörjas snarast. Värt att nämna är en väl fungerande verksamhet i Tyskland, samt en verksamhet i USA som omgående fördubblar MilDefs avtryck.

Kompletteringen av produkter och kunder inom kritisk infrastruktur är en annan effekt som MilDef eftersträvat och som förstärker vårt totalförvarskoncept. Handhelds teknologi är mycket väl anpassad för kunder och tillämpningar i krävande miljöer och fyller på MilDefs produktportfölj som tidigare primärt varit militär.

Det kanske allra mest spännande i förvärvet är korsningen mellan Handhelds produktsegment för burna enheter med MilDefs kompetens inom militär kravuppfyllnad. Vi ser fram emot att i närtid kunna erbjuda morgondagens digitalisering av soldatburna system.

Kunder erbjuds utökad nationell försörjningstrygghet
Etableringen av en produktionsanläggning i Wales under 2022 var ett led i vår ambition att erbjuda kunderna en utökad nationell försörjningstrygghet. Oavsett om kundernas ambition är att förstärka affärer med lokala leverantörer eller säkra produktionskapacitet i händelse av försämrat säkerhetspolitiskt läge eller till och med konflikt, kan MilDef erbjuda att förlägga sådana förmågor lokalt i landet. Storbritannien var först ut och samma modell kan användas för ytterligare länders behov via konceptet ”Made in X”.

Angående förskjutningar av leveranser och komponentbrist
De tidigare aviserade förskjutningarna av leveranser och intäkter i fjärde kvartalet uppgick till närmare 100 MSEK, något mer än väntat. Prognosen för dessa leveranser 2023 är fördelade på de två första kvartalen. 
Verksamheten konstaterar att komponentbrist kommer att vara en faktor även under 2023, vilket har tagits i beaktande operativt i form av stärkt försörjningstaktik och en under 2022 nyutvecklad lagerhållningsstrategi.

Summering av 2022 och utblick över 2023
Det har varit ett omtumlande år och världen har kastats in i ett säkerhetspolitiskt läge som saknar motstycke. Vi har krig i närområdet. Sverige och Finland har ansökt om medlemskap i Nato. Räntor och inflation har stigit i rasande takt och marknader har sviktat under tyngden. MilDef har stått emot och stabilt bidragit till en säkrare värld. Det är med stolthet och ödmjukhet jag tackar våra medarbetare, kunder, leverantörer och ägare för mycket fina insatser under ett år som varit svårt på så många sätt.

När vi går in i 2023 är det med en välfylld orderbok, tunga ramavtal på plats och ett MilDef som är redo att leverera. Vi har under 2022 påbörjat nästa del i vår utvecklingsfas, som siktar mot ökat värdeskapande genom disruptiv teknologi och innovation.

Tack för att du väljer att vara en del av MilDefs resa och vision.

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups bokslutskommuniké januari – december 2022
MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar bokslutskommuniké januari – december 2022.
Datum: Torsdagen den 9 februari, klockan 10:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID: 774 969 964#

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 klockan 08:00 CET.