Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Utmanande fjärde kvartal, fortsatt positiva marknadsutsikter

Finansiell utveckling Q4 (oktober-december)

 • Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 200,7 MSEK (257,7). Tidigare kommunicerade leveransförseningar på grund av rådande komponentbrist har påverkat bolagets omsättning negativt. Bedömningen är att en omsättning om ca 50 MSEK har skjutits fram till 2022 på grund av förskjutningar av planerade leveranser.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 procent (49).
 • Justerad EBITDA uppgick till 34,6 MSEK (87,5), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 17,2 procent (34,0).
 • Orderingången minskade med 43 procent till 213,2 MSEK (376,0). Under det fjärde kvartalet föregående år erhöll MilDef mycket stor kundorder på den brittiska marknaden. Ordervärdet uppgick till 275 MSEK. Justerat för den ordern ökade den underliggande orderingången med 111 procent i det fjärde kvartalet 2021.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -13,3 MSEK (39,5).

Finansiell utveckling helår 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 469,6 MSEK (398,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 procent (46).
 • Justerad EBITDA uppgick till 32,2 MSEK (72,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 6,9 procent (18,3).
 • Orderingången minskade med 18 procent till 589,4 MSEK (718,0).
 • Orderstocken ökade med 64 procent till 731,5 MSEK (446,3).
 • Operativt kassaflöde uppgick till -71,4 MSEK (53,1).
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0,75 SEK per aktie (0,75 SEK justerat för split 2:1).

VD kommenterar
”Under 2021 fortsatte MilDefs tillväxtresa och vi summerar året med många positiva prestationer. Två värdeskapande förvärv, en strategisk breddning av affärserbjudandet, geografisk expansion, tillväxtorienterade investeringar i teknik och på toppen av det en börsnotering. Under helåret 2021 ökade MilDef omsättningen med 18 procent, vilket är strax över vårt finansiella tillväxtmål. Tidigare kommunicerade leveransutmaningar på grund av den globala komponentbristen resulterade i att ett antal planerade leveranser i det fjärde kvartalet senarelades till första halvan av 2022, vilket i sin tur ledde till att försäljningstillväxten inte motsvarade kostnadsökningen. Kostnadsökningen under 2021 beror i huvudsak på ökad personal för att möjliggöra MilDefs planerade tillväxt kommande år.

Som rapporterats både i det andra och tredje kvartalet 2021 orsakar den globala komponentbristen på halvledarmarknaden negativa konsekvenser för MilDef. Bedömningen är att intäkter om ca 50 MSEK har skjutits fram till 2022 på grund av leveransförseningar, vilket i sin tur påverkat rörelseresultatet negativt med ca 20-25 MSEK. Även under 2022 bedöms komponentbristen orsaka fortsatt osäkerhet i leveransprecisionen.

MilDef överträffade det långsiktiga tillväxtmålet trots en marknad präglad av pandemieffekter, logistiksvårigheter och brist på halvledarkomponenter. Detta uppnåddes både med hjälp av existerande verksamhet och de två viktiga förvärven i Norge och Sverige. Rörelsemarginalen föll tillbaka och stannade under MilDefs långsiktiga mål, vilket är en konsekvens av tidigare nämnda utmaningar på marknaden. Det är vi förstås inte nöjda med men vi bedömer att marknadens utmaningar är av övergående karaktär.

De två förvärven som genomfördes under 2021, Defcon och Sysint, bidrog både med god tillväxt, bra rörelsemarginaler och en strategisk produktbreddning inom mjukvara och tjänster. Den utökade portföljen skapade nya möjligheter på våra viktiga hemmamarknader, vilket stärker framtida affärsmöjligheter. Under året har MilDef fortsatt att aktivt driva förvärvsagendan och inväntar rätt möjligheter för nya intressanta förvärv.

Det är 25 år sedan MilDef lade den första byggstenen på en tillväxtresa. Vi är idag ett starkare företag än någon gång tidigare och är fortsatt mycket optimistiska över våra framtidsutsikter. De fundamentalt goda marknadsförutsättningar som tidigare rapporterats kvarstår och har snarare förstärkts givet ett snabbt ökat nordiskt och globalt fokus på säkerhet och försvar. MilDef har under 2021 stärkt positionerna på våra nordiska hemmamarknader och tidigt 2022 etablerat en verksamhet i Finland. Till detta adderar vi ett starkt fotfäste på våra tillväxtmarknader, England och USA. 

Vi går in i 2022 med tillförsikt och en stark orderstock som ökat med 64 procent till 731,5 MSEK (446,3). MilDef justerar inte sina långsiktiga mål och upprepar vår tidigare positiva syn på både organisk och förvärvsdriven tillväxt.”

Björn Karlsson,
VD och koncernchef MilDef Group

Presentation av MilDef Groups Bokslutskommuniké januari-DECEMBER 2021

MilDef Groups vd och koncernchef Björn Karlsson och CFO Daniel Ljunggren presenterar bokslutskommunikén januari-december 2021.
Datum: Torsdagen den 10 februari, klockan 11:00

Rapporten publiceras klockan 08:00 samma dag på www.mildef.com.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Anslutning till mötet
Anslutning till mötet görs genom följande att klicka på denna Teams-länk eller genom att ringa in (endast ljud). Anmälan krävs inte för deltagande i konferensen, men koppla upp/ring in fem minuter före angiven tid för att säkerställa en punktlig start av mötet.

Telefonnummer:
+46 8 502 413 79 (Sverige)
+47 23 52 52 25 (Norge)
+45 32 73 03 21 (Danmark)
+358 9 23106849 (Finland)
+44 20 3855 6017 (Storbritannien)
+1 323-486-4735 (USA)

Ange konferens-ID 150 277 085#

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt på www.mildef.com.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 08:00 CEST.