Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna
Jan Andersson, Charlotte Darth, Berndt Grundevik, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle.
Jan Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 585 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av auktoriserade revisorerna Andreas Brodström och Bengt Ekenberg, båda verksamma vid Mazars AB, till bolagets revisorer för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Jan Andersson (ordförande) och Lennart Pihl till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn till ledamöter i revisionsutskottet.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdagen för rätt till utdelning ska vara den 16 maj 2022 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 maj 2022.

Valberedning
Årsstämman beslutade om instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att förtydliga verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida verksamhet, samt om några mindre justeringar i förteckningen över ärenden vid årsstämman i bolagsordningen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 17:15 CET.