Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihet
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 27 maj 2024. Utbetalning av utdelningen sker från Euroclear Sweden AB den 30 maj 2024.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Björn Karlsson, Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Lennart Pihl, Marianne Trolle och Bengt-Arne Molin såsom ordinarie styrelseledamöter. Omval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 475 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och ledamot däri 50 000 kronor samt ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 30 000 kronor och ledamot däri 20 000 kronor.

Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år med Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Björn Karlsson (ordförande) och Jan Andersson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn till ledamöter i revisionsutskottet.

Instruktion för valberedningen 
Årsstämman beslutade om antagande av instruktion för utseende av valberedningen och dess arbete.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare          
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl.18:30 CET.