Årsstämma i MilDef Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i MilDef Group AB (publ) fattades följande beslut.

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar samt ansvarsfrihet
Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att utdelning inte ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken utan suppleanter. Omval av styrelseledamöterna Jan Andersson, Charlotte Darth, Christian Hammenborn, Lennart Pihl och Marianne Trolle samt nyval av Björn Karlsson och Bengt-Arne Molin. Berndt Grundevik har avböjt omval. Nyval av Björn Karlsson som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 850 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år med Eric Salander som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Björn Karlsson (ordförande) och Jan Andersson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. För samma tid valdes Lennart Pihl (ordförande), Charlotte Darth och Christian Hammenborn till ledamöter i revisionsutskottet.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigas även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 18:35 CET.